Raport miesięczny Milkpol SA za m-c grudzień 2017 roku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY MILKPOL SA ZA M-C GRUDZIEŃ 2017 ROKU

2018-01-12 17:12:36

Nazwa jednostkiMILKPOL
Nazwa skrócona jednostkiMLP
Numer w roku:3/2018
Rok bieżący:2018
        Zarząd Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2017 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA:
W grudniu 2017 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez Milkpol SA, w grudniu 2017 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2016, o 15,8%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2016 zmalała o 4,8%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w grudniu 2017 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2016, zmalała o 9,8%.
Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:
W grudniu 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, mocą Uchwały Nr 1/5/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku wybrała biegłego rewidenta w osobie Pani Barbary Kumor, wpisanej do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez KIBR pod numerem 4009, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
Poza powyższym wskazaniem w grudniu 2017 roku nie wystąpiły inne istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2017 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, 1 (jeden) raport EBI, tj.:
(1) raport bieżący EBI Nr 21/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za listopad 2017 roku.
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2017 roku) Spółka nie publikowała raportów za pośrednictwem systemu ESPI.
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.infostrefa.com.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W grudniu 2017 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
W styczniu 2018 roku Spółka, działając w oparciu o postanowienia § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect , opublikowała raport bieżący EBI Nr 1/2018 określający stałe daty przekazywania raportów okresowych Milkpol SA w 2018 roku.
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca stycznia 2018 roku miały miejsce inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.
Imię i nazwiskoStanowisko
Aleksandra ŚwierczyńskaPrezes Zarządu
Magdalena GałwaWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d