Raport miesięczny Milkpol SA za m-c grudzień 2017 roku - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY MILKPOL SA ZA M-C GRUDZIEŃ 2017 ROKU

2018-01-12 17:12:36

Nazwa jednostkiMILKPOL
Nazwa skrócona jednostkiMLP
Numer w roku:3/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2017 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: W grudniu 2017 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez Milkpol SA, w grudniu 2017 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2016, o 15,8%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2016 zmalała o 4,8%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w grudniu 2017 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2016, zmalała o 9,8%. Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki. II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym: W grudniu 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, mocą Uchwały Nr 1/5/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku wybrała biegłego rewidenta w osobie Pani Barbary Kumor, wpisanej do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez KIBR pod numerem 4009, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. Poza powyższym wskazaniem w grudniu 2017 roku nie wystąpiły inne istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki. III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2017 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, 1 (jeden) raport EBI, tj.: (1) raport bieżący EBI Nr 21/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za listopad 2017 roku. W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2017 roku) Spółka nie publikowała raportów za pośrednictwem systemu ESPI. Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.infostrefa.com. IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: W grudniu 2017 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki. V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: W styczniu 2018 roku Spółka, działając w oparciu o postanowienia § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect , opublikowała raport bieżący EBI Nr 1/2018 określający stałe daty przekazywania raportów okresowych Milkpol SA w 2018 roku. Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca stycznia 2018 roku miały miejsce inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.
Imię i nazwiskoStanowisko
Aleksandra ŚwierczyńskaPrezes Zarządu
Magdalena GałwaWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Milkpol SA

MILKPOL
2018-10-12 raport miesięczny IX.2018
2018-09-14 raport miesięczny VIII.2018
2018-08-14 raport miesięczny VII.2018
2018-08-14 SA - Q2
2018-07-13 raport miesięczny VI.2018
2018-06-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2018-06-26 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie członków zarządu
2018-06-14 raport miesięczny V.2018

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d