pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego - 2019-07-29 - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (MILLENNIUM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego - komunikat spółki BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (MILLENNIUM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-07-29
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-593WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Żaryna2A
(ulica)(numer)
0 801 331 331022 598 10 58
(telefon)(fax)
ir@bankmillennium.plwww.millenet.pl
(e-mail)(www)
526-021-29-31001379728
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018

Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze1 487 4971 234 043346 898291 082

Przychody z tytułu opłat i prowizji422 827414 56198 60797 785

Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym467 190479 052108 953112 997

Wynik finansowy po opodatkowaniu333 623347 94577 80482 072

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy319 811377 78074 58389 110

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 067 659-1 143 450-715 406-269 713

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 291 404-3 021 576534 376-712 720

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej865 332-687 140201 803-162 080

Przepływy pieniężne netto, razem89 077-4 852 16620 774-1 144 514

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,280,290,060,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,280,290,060,07

Aktywa razem93 670 30580 458 91422 029 70518 711 375

Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych1 908 2631 788 857448 792416 013

Zobowiązania wobec klientów76 827 81166 243 76918 068 62915 405 528

Kapitał własny8 704 1978 384 3862 047 0831 949 857

Kapitał zakładowy1 213 1171 213 117285 305282 120

Liczba akcji (w szt.)1 213 116 7771 213 116 7771 213 116 7771 213 116 777

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,186,911,691,61

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,186,911,691,61

Współczynnik wypłacalności20,13%21,68%20,13%21,68%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----

Porównywalne dane bilansowe zaprezentowano, zgodnie z wymogami MSSF, wg stanu na dzień 31.12.2018. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 1.01.2018 do 30.06.2018.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

1_Sprawozdanie Zarzadu Grupy 1pol19.pdfSprawozdanie Opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I półrocze 2019 roku

2_MILLENNIUM_CZ.1_1H19_PL.pdfRaport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I półrocze 2019 roku - cz.1

2_MILLENNIUM_CZ.2_1H19_PL.pdfRaport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I półrocze 2019 roku - cz.2

3_Raport z przeglądu_MSUP_2410_GK_Bank Millennium_HY2019_skon.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

4_Raport z przeglądu_MSUP_2410_Bank Millennium_HY2019_jedn.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowegoPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-07-26Joao Bras Jorge Prezes Zarządu2019-07-26Fernando Bicho
Wiceprezes Zarządu2019-07-26Wojciech Haase
Członek Zarządu2019-07-26Andrzej Gliński
Członek Zarządu2019-07-26Wojciech Rybak Członek Zarządu


2019-07-26Antonio Pinto Junior Członek Zarządu


2019-07-26Jarosław Hermann Członek Zarządu

Nazwa jednostki:BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK MILLENNIUM S.A.
Adres:Stanisława Żaryna 2A, 02-593 WARSZAWA
Telefon:0 801 331 331
Fax:022 598 10 58
Email:ir@bankmillennium.pl
www:www.millenet.pl
NIP:526-021-29-31
REGON:001379728

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy