formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2017-04-21
MIRBUD spółka akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A.budownictwo
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
96-100Skierniewice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Unii Europejskiej 18
(ulica)(numer)
46/833-98-2846/833-97-32
(telefon)(fax)
sekretariat@mirbud.plwww.mirbud.pl
(e-mail)(www)
836-17-02-207750772302
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody ze sprzedaży659 819 600 782150 792143 563
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 72725 6483 3666 129
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 03712 8791 1513 078
Zysk (strata) netto 5 59310 2141 2782 441
Całkowite dochody za rok obrotowy netto5 59310 2141 2782 441
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 07741 517-1 3899 921
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne30 852-18 0647 051-4 317
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe-35 511-3 187-8 116-762
Przepływy pieniężne netto razem-10 73620 266-2 4544 843
zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EURO0,070,120,020,03
zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EURO0,070,120,020,03
Aktywa razem606 634645 442137 123151 459
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania362 329406 72981 90195 443
Zobowiązania długoterminowe131 424167 49529 70739 304
Zobowiązania krótkoterminowe230 904239 23452 19456 138
Kapitał własny244 305238 71355 22356 016
Kapitał podstawowy8 2498 2491 8651 936
Liczba akcji w sztukach82 492 50082 492 50082 492 50082 492 500
Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO2,962,890,670,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO2,962,890,670,68

Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz liczby akcji zwykłych i liczby powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów. Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonej liczby akcji i średnioważonej liczby akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego - 31.12.2016 roku - przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4240 EUR/PLN.  Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego  31.12.2015 roku - przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2615 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2016  – 31.12.2016 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony  jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym  okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,3757 EUR/PLN. Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1848 EUR/PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Finansowe według MSSF raport.pdfsprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za okres 0d 01.01.2016 do 31.12.2016r
Sprawozdanie Zarządu MIRBUD 2016 raport.pdfsprawozdanie zarządu z działalności MIRBUD S.A. w roku 2016
opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. za rok 2016.pdfopinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania MIRBUD S.A. za rok 2016
oświadczenie Zarządu MIRBUD S.A..pdfoświadczenie Zarządu MIRBUD S.A.
list Prezesa do akcjonariuszy.pdflist prezesa do akcjonariuszy
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Jerzy MirgosPrezes ZarząduJerzy Mirgos
2017-04-21Sławomir NowakWice Prezes ZarząduSławomir Nowak
2017-04-21Paweł KorzeniowskiCzłonek ZarząduPaweł Korzeniowski
2017-04-21Tomasz SałataCzłonek ZarząduTomasz Sałata
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Anna SołwińskaGłówna KsięgowaAnna Sołwińska


Nazwa jednostki:MIRBUD spółka akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:MIRBUD S.A.
Adres:Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Telefon:46/833-98-28
Fax:46/833-97-32
Email:sekretariat@mirbud.pl
www:www.mirbud.pl
NIP:836-17-02-207
REGON:750772302

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d