formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2017-04-21
MIRBUD spółka akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A.budownictwo
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
96-100Skierniewice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Unii Europejskiej18
(ulica)(numer)
46/833-98-2846/833-97-32
(telefon)(fax)
sekretariat@mirbud.plwww.mirbud.pl
(e-mail)(www)
836-17-02-207750772302
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody ze sprzedaży773 993760 816176 884181 805
Zysk (strata) z działalności operacyjnej41 48933 4309 4827 988
Zysk (strata) przed opodatkowaniem27 75717 4786 3434 177
Zysk (strata) netto 21 48014 6364 9093 497
Całkowite dochody za rok obrotowy netto19 47913 6194 4523 254
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej32 77480 0137 49019 120
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne-10 308-27 757-2 356-6 633
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe-23 039-27 639-5 265-6 605
Przepływy pieniężne netto razem-57224 617-1315 882
zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EURO0,260,180,060,04
zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EURO0,240,170,050,04
Aktywa razem955 666950 996216 019223 160
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania624 902641 426141 253150 516
Zobowiązania długoterminowe326 985342 31273 91280 327
Zobowiązania krótkoterminowe297 917299 11467 34170 190
Kapitał własny330 764309 57074 76672 643
Kapitał podstawowy8 2498 2491 8651 936
Liczba akcji w sztukach82 492 50082 492 50082 492 50082 492 500
Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO4,013,750,910,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO4,013,750,910,88


Wartość
księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów
własnych oraz liczby akcji zwykłych i liczby powiększonej o prawa do
akcji na zakończenie każdego z okresów. Wartość
wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz
średnioważonej liczby akcji i średnioważonej liczby akcji powiększonej o
prawa do akcji z danego okresu. Do
przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień
okresu bieżącego - 31.12.2016 roku - przyjęto kurs EUR ustalony przez
NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4240 EUR/PLN.  Do
przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień
okresu porównywalnego  31.12.2015
roku - przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs
4,2615 EUR/PLN .Do
przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2016  –
31.12.2016 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony  jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym  okresie,
ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,3757 EUR/PLN. Do
przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres
01.01.2015 – 31.12.2015 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs
4,1848 EUR/PLN.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według MSSF raport.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej MIRBUD za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r
Sprawozdanie Zarządu GRUPA MIRBUD 2016 raport.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2016
opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MIRBUD za rok 2016.pdfOpinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MIRBUD za rok 2016
oświadczenie Zarządu Grupa MIRBUD.pdfOświadczenie Zarządu Grupa kapitałowa MIRBUD
list Prezesa do akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu MIRBUD S.A. do akcjonariuszy
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Jerzy MirgosPrezes ZarząduJerzy Mirgs
2017-04-21Sławomir NowakWice Prezes ZarząduSławomir Nowak
2017-04-21Paweł KorzeniowskiCzłonek ZarząduPaweł Korzeniowski
2017-04-21Tomasz SałataCzłonek ZarząduTomasz Sałata
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Anna SołwińskaGłówna KsięgowaAnna Sołwińska


Nazwa jednostki:MIRBUD spółka akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:MIRBUD S.A.
Adres:Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Telefon:46/833-98-28
Fax:46/833-97-32
Email:sekretariat@mirbud.pl
www:www.mirbud.pl
NIP:836-17-02-207
REGON:750772302

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d