pixelg
SA-PSr - 2019-08-23 - MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (MLPGROUP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (MLPGROUP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-08-23
MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MLP GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-800Pruszków
(kod pocztowy)(miejscowość)
3-go Maja8
(ulica)(numer)
+48 22 738 30 10+48 22 738 30 19
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
534-10-12-136010971300
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody67 47064 78215 73515 281
Pozostałe przychody operacyjne1 076894251211
Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych64 84141 80215 1229 860
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu-39 086-33 578-9 115-7 920
Zysk na działalności operacyjnej93 32671 55821 76416 879
Zysk przed opodatkowaniem87 03144 37420 29610 467
Zysk netto69 16431 48216 1307 426
Całkowite dochody ogółem 61 86231 82514 4277 507
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej69 16431 48216 1307 426
Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej3,821,740,890,41
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej42 76520 1989 9734 764
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-101 758-103 014-23 731-24 299
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej134 695119 85331 41228 271
Przepływy środków pieniężnych netto, razem75 70237 03717 6548 736
***
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe1 716 4381 526 027403 678354 890
Aktywa obrotowe195 625137 36246 00831 945
Aktywa razem1 912 0631 663 389449 686386 835
Zobowiązania długoterminowe936 048762 389220 143177 300
Zobowiązania krótkoterminowe98 80185 64823 23619 918
Kapitał własny, w tym:877 214815 352206 307189 617
Kapitał zakładowy4 5294 5291 0651 053
Pasywa razem1 912 0631 663 389449 686386 835
Liczba akcji (w szt.)18 113 25518 113 25518 113 25518 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej48,4345,0111,3910,47
***
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
półrocze2019201820192018
Przychody4 4264 4961 0321 061
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu-4 747-3 416-1 107-806
Zysk na działalności operacyjnej-3171 480-74349
Zysk przed opodatkowaniem-3825 308-891 252
Zysk netto-2831 883-66444
Całkowite dochody ogółem -2831 883-66444
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej-2831 883-66444
Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (0,02) 0,10 (0,00) 0,02
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej-7091 296-165306
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-2 369-63 380-552-14 950
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej58 24382 09113 58319 363
Przepływy środków pieniężnych netto, razem55 16520 00712 8654 719
***
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe380 589374 35389 50887 059
Aktywa obrotowe64 73413 44315 2253 126
Aktywa razem445 323387 796104 73390 185
Zobowiązania długoterminowe285 654226 72467 18152 727
Zobowiązania krótkoterminowe10 97812 0982 5822 813
Kapitał własny, w tym:148 691148 97434 97034 645
Kapitał zakładowy4 5294 5291 0651 053
Pasywa razem445 323387 796104 73390 185
Liczba akcji (w szt.)18 113 25518 113 25518 113 25518 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej8,218,221,931,91

Powyższe dane finansowe za pierwszy kwartał 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2019 roku: 1 EUR=4,2520 PLN, na dzień 31 grudnia 2018 roku: 1 EUR= 4,3000 PLN,
- pozycje ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2019 do 30.06.2019: 1EUR =4,2880 PLN (dla okresu od 1.01.2018 do 30.06.2018: 1 EUR= 4,2395 PLN).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK MLP Group S.A. - Skonsolidowany Raport Półroczny HY2019-sig-sig-sig-sig.pdfRaport Półroczny GK MLP Group S.A. za I półrocze 2019 r.
Raport HY2019 GK MLP Group.pdfRaport biegłego rewidenta dla SSF GK MLP Group S.A. za I półrocze 2019 r.
Raport HY2019 MLP Group jednostkowe.pdfRaport biegłego rewidenta dla JSF MLP Group S.A. za I półrocze 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-23Radosław T. KrochtaPrezes Zarządu
2019-08-23Michael ShapiroWiceprezes Zarządu
2019-08-23Tomasz ZabostCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MLP GROUP S.A.
Adres:3-go Maja 8, 05-800 Pruszków
Telefon:+48 22 738 30 10
Fax:+48 22 738 30 19
NIP:534-10-12-136
REGON:010971300

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MLP Group SA
MLPGROUP
2020-06-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-25 SA-QSr1
2020-05-12 zmiana terminu publikacji SA-Q1
2020-03-17 SA - RS
2020-03-17 SA - R
2020-02-24 wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii C
2020-02-19 emisja obligacji serii C
2020-02-01 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy