pixelg
SA-PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF i MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF i MSR
w walucie
data przekazania: 2019-08-21
MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MO-BRUK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-322Niecew
(kod pocztowy)(miejscowość)
68
(ulica)(numer)
+48 (18) 441 70 48+48 (18) 441 70 99
(telefon)(fax)
mobruk@mobruk.plwww.mobruk.pl
(e-mail)(www)
734-329-42-52120652729
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów54 771 36 89312 7738 702
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 2196 6444 0161 567
Zysk (strata) brutto16 8386 0133 9271 418
Zysk (strata) netto13 5874 8753 1691 150
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 1729 7744 238 2 305
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(114)(963)(26)(227)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(4 473)(6 816)(1 043)(1 608)
Przepływy pieniężne netto, razem13 5851 9953 168471
Liczba akcji 3 611 3853 611 3853 611 3853 611 385
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,81,30,880,32
Aktywa razem 182 504173 39642 92240 325
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania69 28264 07916 29414 902
Zobowiązania długoterminowe41 25345 2559 70210 524
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja23 68524 9215 5705 796
Zobowiązania krótkoterminowe 28 02918 8246 5924 378
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja2 4312 412572561
Kapitał własny 113 222109 31826 62825 423
Kapitał zakładowy 36 11436 1148 4938 399
Liczba akcji 3 611 3853 611 3853 611 3853 611 385
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)31,430,37,47,0

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2019 roku i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:I półrocza 2019 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 28 czerwca 2019 roku - 4,2520 złotych/EUR,31 grudnia 2018 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,300 złotych/EUR.- poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku) - 4,2880 złotych/EUR oraz roku 2018 (od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku) - 4,2395 złotych/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK Mo-Bruk sprawozdanie półroczne 30.06.2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2019
Mo-Bruk sprawozdanie półroczne 30.06.2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2019
Sprawozdanie Zarządu z Działalności GK MBR I pół.2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Mo-BRUK S.A. w I półroczu 2019
GK MO-BRUK SA MSSF 30.06.2019.pdfSródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-21Elżbieta MokrzyckaWiceprezes Zarządu
2019-08-21Wiktor MokrzyckiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MO-BRUK S.A.
Adres: 68, 33-322 Niecew
Telefon:+48 (18) 441 70 48
Fax:+48 (18) 441 70 99
Email:mobruk@mobruk.pl
www:www.mobruk.pl
NIP:734-329-42-52
REGON:120652729

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MO-Bruk SA
MOBRUK
2019-10-14 zawarcie znaczącej umowy
2019-10-04 wybór członka komitetu audytu
2019-08-29 rejestracja umorzenia akcji w KDPW
2019-08-21 SA-PSr
2019-08-08 rejestracja w KRS umorzenia akcji
2019-07-19 sprzedaż akcji przez osoby powiązane
2019-07-19 kupno akcji własnych
2019-07-16 liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie