pixelg
SA-PSr - 2019-08-21 - MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (MOBRUK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (MOBRUK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF i MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF i MSR
w walucie
data przekazania: 2019-08-21
MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MO-BRUK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-322Niecew
(kod pocztowy)(miejscowość)
68
(ulica)(numer)
+48 (18) 441 70 48+48 (18) 441 70 99
(telefon)(fax)
mobruk@mobruk.plwww.mobruk.pl
(e-mail)(www)
734-329-42-52120652729
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów54 771 36 89312 7738 702
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 2196 6444 0161 567
Zysk (strata) brutto16 8386 0133 9271 418
Zysk (strata) netto13 5874 8753 1691 150
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 1729 7744 238 2 305
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(114)(963)(26)(227)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(4 473)(6 816)(1 043)(1 608)
Przepływy pieniężne netto, razem13 5851 9953 168471
Liczba akcji 3 611 3853 611 3853 611 3853 611 385
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,81,30,880,32
Aktywa razem 182 504173 39642 92240 325
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania69 28264 07916 29414 902
Zobowiązania długoterminowe41 25345 2559 70210 524
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja23 68524 9215 5705 796
Zobowiązania krótkoterminowe 28 02918 8246 5924 378
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja2 4312 412572561
Kapitał własny 113 222109 31826 62825 423
Kapitał zakładowy 36 11436 1148 4938 399
Liczba akcji 3 611 3853 611 3853 611 3853 611 385
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)31,430,37,47,0

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2019 roku i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:I półrocza 2019 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 28 czerwca 2019 roku - 4,2520 złotych/EUR,31 grudnia 2018 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,300 złotych/EUR.- poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku) - 4,2880 złotych/EUR oraz roku 2018 (od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku) - 4,2395 złotych/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK Mo-Bruk sprawozdanie półroczne 30.06.2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2019
Mo-Bruk sprawozdanie półroczne 30.06.2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2019
Sprawozdanie Zarządu z Działalności GK MBR I pół.2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Mo-BRUK S.A. w I półroczu 2019
GK MO-BRUK SA MSSF 30.06.2019.pdfSródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-21Elżbieta MokrzyckaWiceprezes Zarządu
2019-08-21Wiktor MokrzyckiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MO-BRUK S.A.
Adres: 68, 33-322 Niecew
Telefon:+48 (18) 441 70 48
Fax:+48 (18) 441 70 99
Email:mobruk@mobruk.pl
www:www.mobruk.pl
NIP:734-329-42-52
REGON:120652729

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MO-Bruk SA
MOBRUK
2020-05-20 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-04-29 SA - QSr1
2020-04-14 zawarcie znaczącej umowy
2020-04-03 wypłata dywidendy ze spółki zależnej
2020-03-19 uzupełnienie SA-R i SA-RS
2020-03-19 SA - RS
2020-03-19 SA - R
2020-03-03 wypłata dywidendy z kapitału zapasowego 3,51 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy