Zawarcie umowy dzierżawy stacji. - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY STACJI.

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr7/2017


Data sporządzenia: 2017-04-07
Skrócona nazwa emitenta
MOMO S.A.
Temat
Zawarcie umowy dzierżawy stacji.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż dniu 4 kwietnia 2017 roku zawarł z osobą fizyczną umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej wraz z budynkami oznaczonej jako działka nr 425/26 KW nr 17381/6 o powierzchni 2974 m2 położonej przy ul. Warszawskiej 6 w Jastrzębiu Zdroju..
Emitent wskazuje, iż przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa wraz z infrastrukturą niezbędną do prowadzenia stacji paliwowej oraz budynku użytkowego o powierzchni 2244m2 wraz z zabudowaniami wielofunkcjonalnymi w skład których wchodzą powierzchnie handlowo-usługowe, zaplecze biurowe.

Umowa dzierżawy została podpisana na okres 5-tu lat, z opcją jej przedłużenia na kolejne 5 lat na tożsamych warunkach.
Czynsz dzierżawy został ustalony na poziomie 8.500 zł netto płatny miesięcznie z góry. Jednocześnie Emitent zobowiązany jest dodatkowo dokonywać opłat z tytułu korzystania z mediów i innych opłat wymaganych prawem a związanych z prowadzeniem stacji paliw bezpośrednio na rachunki dostawców usług.
W ramach przedmiotowej umowy na strony przewidziały następujące kary umowne, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł z tytułu nieinformowania wydzierżawiającego o kontrolach, badaniach lub innych czynnościach uprawnionych organów w zakresie dotyczącym przedmiotu dzierżawy, jednocześnie obie strony umowy zostały obciążone karą umowną w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn niemających związku z wykonywaniem umowy przez drugą stronę w kwocie stanowiącej równowartość 6 miesięcznego czynszu dzierżawnego.
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż zabezpieczeniem płatności czynszu oraz kar umownych złożyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc do kwot nie większej niż 100.000 zł.


Nazwa jednostki:MOMO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MOMO S.A.
Adres:Iwonicka 43, 02-924 Warszawa
Telefon:22 3781160
Fax:22 378 10 97
Email:momo@momo.com.pl
www:www.momo.com.pl
NIP:701-02-37-061
REGON:142403995

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d