Zbycie znacznego pakietu akcji - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZBYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr11/2017
Data sporządzenia:2017-09-01
Skrócona nazwa emitenta
MOMO S.A.
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dalej jako: "Ustawa", Zarząd Momo S.A. dalej jako: "Spółka" informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy dalej jako: "Zawiadomienie" od Eurovilla Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lentza 10, 02-956 Warszawa, posiadającej numer NIP 9512418026, oraz numer KRS 0000628389 Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy dalej jako: "Akcjonariusz".
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 29 sierpnia 2017 roku, dokonał transakcji sprzedaży 84.223 szt. akcji Spółki, po cenie 0,11 zł, 15.7762 szt. akcji Spółki, po cenie 0,10 zł oraz 55.299 szt. akcji Spółki, po cenie 0,09 zł za poszczególną akcję. W związku z tym, doszło do zmiany posiadanych przez Akcjonariusza ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz w Zawiadomieniu wskazał, iż po dokonaniu przedmiotowej transakcji posiada 5.345.773 akcji Spółki, reprezentujących 20,56 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 20,56 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. przed transakcją posiadał 5.643.057 akcji Spółki, co stanowiło 21,7 % kapitału zakładowego spółki, co dawało 5.643.057 głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy,
2. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
3. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie,
4. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie,
5. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie -sprzedaż 29.08.pdfZawiadomienie zbycie 29.08.2017


Nazwa jednostki:MOMO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MOMO S.A.
Adres:Zygmunta Vogla 28/3, 02-963 Warszawa
Telefon:22 3781160
Fax:22 378 10 97
Email:momo@momo.com.pl
www:www.momo.com.pl
NIP:701-02-37-061
REGON:142403995

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d