pixelg
SA-Q3 - 2019-10-31 - MOSTOSTAL PŁOCK SA (MOSTALPLC)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q3 - komunikat spółki MOSTOSTAL PŁOCK SA (MOSTALPLC) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
data przekazania: 2019-10-31
MOSTOSTAL PŁOCK SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-400Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Targowa12
(ulica)(numer)
024 367-11-11024 367-12-50
(telefon)(fax)
msp@mostostal-plock.plwww.mostostal-plock.pl
(e-mail)(www)
774-000-62-10610040361
(NIP)(REGON)
BILANS

w tys.

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe17 94417 42222 38318 413

Wartości niematerialne i prawne, w tym:586513546320

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe9 4309 76910 70811 475

Należności długoterminowe4 2123 1935 138


Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek4 2123 1935 138


Inwestycje długoterminowe392392392392

Nieruchomości392392392392

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 3243 5755 5996 226

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 3243 5755 4166 226

Inne rozliczenia międzyokresowe

183


Aktywa obrotowe55 45152 07668 37466 865

Zapasy4 5653 4608 55415 367

Należności krótkoterminowe36 33431 16321 66919 265

Od jednostek powiązanych9078292 8804 329

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek35 42730 33418 78914 936

Inwestycje krótkoterminowe2 0922 43014 0983 943

Krótkoterminowe aktywa finansowe2 0922 43014 0983 943

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 0922 43014 0983 943

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe12 46015 02324 05328 290

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m73 39569 51890 75785 278

PASYWA

Kapitał własny19 83817 95215 27412 350

Kapitał zakładowy20 00020 00020 00020 000

Kapitał zapasowy1131092424

Kapitał z aktualizacji wyceny435439524524

Pozostałe kapitały rezerwowe25 04225 04225 04225 042

Zysk (strata) z lat ubiegłych-30 316-30 316-23 648-23 648

Zysk (strata) netto4 5642 678-6 668-9 592

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania53 55751 56675 48372 928

Rezerwy na zobowiązania4 4665 1806 5767 171

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 3273 0154 8515 317

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 4971 5231 3251 772

długoterminowa399399388408

krótkoterminowa1 0981 1249371 364

Pozostałe rezerwy64264240082

długoterminowe

krótkoterminowe64264240082

Zobowiązania długoterminowe2032384735

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek2032384735

Zobowiązania krótkoterminowe32 44932 23243 10236 760

Wobec jednostek powiązanych5 9016 08111 879122

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek26 34125 92631 19036 341

Fundusze specjalne20722533297

Rozliczenia międzyokresowe16 62214 12225 42128 262

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe16 62214 12225 42128 262

długoterminowe1 9221 9272 0401 943

krótkoterminowe14 70012 19523 38126 319

P a s y w a r a z e m73 39569 51890 75785 278
Wartość księgowa19 83817 95215 27412 350

Liczba akcji (w szt.)2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,928,987,646,18

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów81 48261 52518 91114 465

Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 564-8 1771 059-1 922

Zysk (strata) brutto4 131-8 489959-1 996

Zysk (strata) netto4 564-9 5921 059-2 255

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 2134 845-1 4421 139

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej29549868117

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 088-1 496-1 413-352

Przepływy pieniężne netto, razem-12 0063 847-2 787904

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)73 39590 75716 78121 106

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)53 55775 48312 24617 554

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20384589

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)32 44943 1027 41910 024

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 83815 2744 5363 552

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 00020 0004 5734 651

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)3,74-9,850,87-2,32

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,927,642,271,78

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaPOZYCJE POZABILANSOWE

w tys.

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe4 8274 2316 0585 225

Inne

Od jednostek powiązanych (z tytułu)161161161161

otrzymanych gwarancji i poręczeń

weksli161161161161

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

weksli

Od pozostałych jednostek (z tytułu)4 6664 0705 8975 064

otrzymanych gwarancji i poręczeń4 6664 0705 7794 946

weksli

118118

Zobowiązania warunkowe26 73326 73332 15437 196

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)7 1917 1917 1917 191

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksli7 1917 1917 1917 191

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)19 54219 54224 96330 005

udzielonych gwarancji i poręczeń17 62817 62824 96330 005

weksli1 9141 914Inne (z tytułu)

6 134


Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

6 134


kar umownych
06 134


Pozycje pozabilansowe, razem31 56030 96444 34642 421
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys.

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:31 43981 48229 29161 525

od jednostek powiązanych3143135 2435 369

Przychody netto ze sprzedaży produktów31 38781 15529 25861 393

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5232733132

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:27 74970 90426 17765 980

jednostkom powiązanym2862865 0735 300

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów27 70070 64426 16565 919

Wartość sprzedanych towarów i materiałów492601261

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 69010 5783 114-4 455

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu1 7995 5041 3204 537

Zysk (strata) ze sprzedaży1 8915 0741 794-8 992

Pozostałe przychody operacyjne1186547281 301

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6298663663

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne11235665638

Pozostałe koszty operacyjne4021 16426486

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych150560-8424

Inne koszty operacyjne2526043462

Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6074 5642 496-8 177

Przychody finansowe253361

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:253843

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

-518

Koszty finansowe16043891373

Odsetki w tym:1213048179

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne14830843194

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto1 4494 1312 438-8 489

Podatek dochodowy-437-4332641 103

część bieżąca

część odroczona-437-4332641 103

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto1 8864 5642 174-9 592
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
7 488
-19 691

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
2 000 000
2 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
3,74
-9,85

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO)17 95215 27421 94221 942

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych17 95215 27421 94221 942

Kapitał zakładowy na początek okresu20 00020 00020 00020 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu20 00020 00020 00020 000

Kapitał zapasowy na początek okresu109242424

Zmiany kapitału zapasowego489zwiększenia (z tytułu)489emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych489zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu1131132424

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu439524524524

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-4-89zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)489zbycia środków trwałych489


Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu435435524524

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu25 04225 04225 04225 042

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu25 04225 04225 04225 042

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-27 638-30 316-23 648-23 648

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu27 63830 31623 64823 648

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych27 63830 31623 64823 648

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu27 63830 31623 64823 648

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-27 638-30 316-23 648-23 648

Wynik netto1 8864 564-6 668-9 592

zysk netto1 8864 654strata netto

6 6689 592

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )19 83819 83815 27412 350

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)19 83819 83815 27412 350

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto1 8864 5642 174-9 592

Korekty razem858-10 777-19 82814 437

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja3561 0803581 085

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1416049182

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-6-298659663

Zmiana stanu rezerw-714-2 1102 2821 202

Zmiana stanu zapasów-1 1053 989-6 346-11 964

Zmiana stanu należności-6 301-13 505-7 9402 537

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 272-5 1624 75310 447

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych5 3425 069-13 61412 271

Inne korekty

-29-1 986

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 744-6 213-17 6544 845

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy903132 0922 138

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych903132 0922 138

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki18181 4441 640

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych18181 4441 640

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)72296648498

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy0000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki3 1546 0885701 496

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek2 8824 999
583

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego258929521731

Odsetki1416049182

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-3 154-6 088-570-1 496

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-338-12 006-17 5763 847

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-338-12 006-17 5763 847

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu2 43014 09821 51996

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 0922 0923 9433 943

o ograniczonej możliwości dysponowania8691-86118

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Informacja dodatkowa.pdf


POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Pozostałe informacje.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-30 Jacek Szymanek Prezes Zarządu


2019-10-30 Robert Kowalski Członek Zarządu


2019-10-30 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy
ProkurentNazwa jednostki:MOSTOSTAL PŁOCK SA
Nazwa skrócona jednoskti:MOSTALPLC
Adres:Targowa 12, 09-400 Płock
Telefon:024 367-11-11
Fax:024 367-12-50
Email:msp@mostostal-plock.pl
www:www.mostostal-plock.pl
NIP:774-000-62-10
REGON:610040361

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mostostal Płock SA
MOSTALPLC
2020-05-15 podpisanie umowy
2020-05-05 SA - Q1
2020-04-30 zmiana terminu publikacji SA-Q1
2020-04-15 podpisanie umowy z PKN Orlen SA
2020-04-09 SA - R
2020-04-06 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-03-20 wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność spółki
2020-02-28 podpisanie aneksu do umowy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy