pixelg
SA-Q3 - 2019-11-08 - M. W. TRADE S.A. (MWTRADE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q3 - komunikat spółki M. W. TRADE S.A. (MWTRADE) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-08
M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADEUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-317Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich125/200
(ulica)(numer)
71 790 20 5071 790 20 55
(telefon)(fax)
biuro@mwtrade.plwww.mwtrade.pl
(e-mail)(www)
897 16 95 167933004286
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności11 26222 4612 6145 281
Koszty działalności operacyjnej10 64918 3532 4724 315
Zysk brutto ze sprzedaży6134 108142966
Zysk z działalności operacyjnej6104 146142975
Zysk brutto6664 208155989
Zysk netto-2 1003 456-487812
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej93 00494 02621 58621 857
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej65-3615-8
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-67 959-77 711-15 773-18 021
Przepływy pieniężne netto, razem25 11016 2795 8283 827
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,250,41-0,060,1
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa, razem166 515289 51438 07367 329
Zobowiązania (razem)83 879204 77819 17947 623
Kapitał własny82 63684 73618 89419 706
Liczba akcji (w szt.)8 384 4408 384 4408 384 4408 384 440
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,8610,112,252,35

Dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę Euro w następujący sposób: a) pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej: wg średniego kursu NBP: na 30 września 2019 roku – 4,3736 PLN, na 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 PLN (wybrane dane finansowe z bilansu zaprezentowano na koniec 3Q2019 i na koniec 2018 roku),
b) pozycje rachunku zysków i strat: wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca: 2019 roku – 4,3086 PLN, 2018 roku – 4,2535 PLN.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport za 3Q2019 roku_M.W. Trade SA.pdfRaport za 3Q2019 roku M.W. Trade S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Marlena Panenka-JakubiakPrezes Zarządu
2019-11-08Grzegorz RojewskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:M. W. TRADE S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:M.W. TRADE
Adres:Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław
Telefon:71 790 20 50
Fax:71 790 20 55
Email:biuro@mwtrade.pl
www:www.mwtrade.pl
NIP:897 16 95 167
REGON:933004286

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy