pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-13 - NEUCA SA (NEUCA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki NEUCA SA (NEUCA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
w walucie
data przekazania: 2019-11-13
NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCAHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szosa Bydgoska58
(ulica)(numer)
056 669 40 31056 669 41 34
(telefon)(fax)
piotrs@torfarm.com.plwww.neuca.pl
(e-mail)(www)
879-00-17-162870227804
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 6128973580281714224981364245

Zysk (strata) na działalności operacyjnej122842985342851123165

Zysk (strata) brutto121396947092817522266

Zysk (strata) netto93081719092160416906

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego93135723862161617018

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej847327849196661845

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-102115-95549-23700-22464

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1775986681412220379

Przepływy pieniężne netto, razem376-101988-240

Średnioważona liczba akcji4355317454668943553174546689

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)21,3815,924,963,74


Stan na 30.09.2019Stan na 30.09.2018Stan na 30.09.2019Stan na 30.09.2018

Aktywa razem32698623072547747636719330

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26516762456069606291575003

Zobowiązania długoterminowe1644501575183760036877

Zobowiązania krótkoterminowe24872262298551568691538126

Kapitał własny618186616478141345144327

Kapitał zakładowy4548462810401083


Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018

Aktywa razem32080313229683754475751089

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25749592589655605587602245

Zobowiązania długoterminowe2216042018955211746952

Zobowiązania krótkoterminowe23533552387760553470555293

Kapitał własny633072640028148888148844

Kapitał zakładowy4537453310671054


Stan na 01.01.2018
Stan na 01.01.2018


Aktywa razem3017714
723516


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2390157
573055


Zobowiązania długoterminowe149959
35953


Zobowiązania krótkoterminowe2240198
537102


Kapitał własny627557
150461


Kapitał zakładowy4678
1122

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży5941065565770413788851330129

Zysk (strata) na działalności operacyjnej65777565381526613292

Zysk (strata) brutto24930716935578633981

Zysk (strata) netto2394309875555702322

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej30804-642347149-15101

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej145667-4835133808-11367

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-176059108996-4086225625

Przepływy pieniężne netto, razem412-358995-843

Średnioważona liczba akcji4355317454668943553174546689

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)54,972,1712,760,51


Stan na 30.09.2019Stan na 30.09.2018Stan na 30.09.2019Stan na 30.09.2018

Aktywa razem36329853507103830663821066

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34497663436959788771804644

Zobowiązania długoterminowe1630251638583727538361

Zobowiązania krótkoterminowe32867413273101751496766283

Kapitał własny183219701444189216422

Kapitał zakładowy4548462810401083


Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018

Aktywa razem37690043586603886407834093

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35446993527924833654820447

Zobowiązania długoterminowe1769301575064161136629

Zobowiązania krótkoterminowe33677693370418792043783818

Kapitał własny224305586795275313646

Kapitał zakładowy4537453310671054


Stan na 01.01.2018
Stan na 01.01.2018


Aktywa razem3434268
823388


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3294212
789808


Zobowiązania długoterminowe319229
76537


Zobowiązania krótkoterminowe2974983
713271


Kapitał własny140056
33580


Kapitał zakładowy4678
1122


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

raport III kw 2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-13PIOTR SUCHARSKIPREZES ZARZĄDU


2019-11-13GRZEGORZ DZIKWICEPREZES ZARZĄDU


2019-11-13PAWEŁ KUŚMIEROWSKIWICEPREZES ZARZĄDU

Nazwa jednostki:NEUCA SA
Nazwa skrócona jednoskti:NEUCA
Adres:Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
Telefon:056 669 40 31
Fax:056 669 41 34
Email:piotrs@torfarm.com.pl
www:www.neuca.pl
NIP:879-00-17-162
REGON:870227804

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Neuca SA
NEUCA
2020-03-19 SA - RS
2020-03-19 SA - R
2020-02-11 dopuszczenie akcji do obrotu
2020-01-29 rejestracja w KRS tekstu jednolitego statutu
2020-01-14 podwyższenie kapitału zakładowego
2020-01-10 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-01-09 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-01-08 sprzedaż akcji przez wiceprezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy