SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA-QSR1

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-20
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-300Nowy Sącz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyspiańskiego3
(ulica)(numer)
+48 18 449 63 60+48 18 449 63 66
(telefon)(fax)
sekretaria@newag.plwww.newag.pl
(e-mail)(www)
7340009400490490757
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów141 530119 48832 93128 597
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej4 254762990182
Zysk ( strata ) brutto1 832-2 146426-514
Zysk ( strata ) netto-1 327-2 550-309-610
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)13 2049 2503 0722 214
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 02910 136-2392 426
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-27 927-3 416-6 498-818
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej29 441-9 6966 850-2 321
Przepływy pieniężne netto, razem485-2 976113-712
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )-0,03-0,06-0,01-0,01
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Aktywa razem1 219 3071 012 371283 474240 554
Kapitał podstawowy11 25011 2502 6152 673
Kapitał zapasowy291 017268 65567 65863 836
Kapitał z aktualizacji wyceny103 702104 27424 10924 777
Kapitał udziałów niekontrolujących260976023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania725 200611 277168 600145 248
Zobowiązania długoterminowe224 921161 12852 29138 286
Zobowiązania krótkoterminowe500 279450 149116 309106 962
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR )10,988,912,552,12
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów145 003118 94333 73928466
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej4 9021 1611 141278
Zysk ( strata ) brutto-663-4 090-154-979
Zysk ( strata ) netto-1 455-3 824-339-915
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)10 9717 1242 5531 705
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-18 8464 164-4 385997
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 788-3 320-649-795
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 647-5 972-1 314-1 429
Przepływy pieniężne netto, razem-27 281-5 128-6 348-1 227
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )-0,03-0,08-0,01-0,02
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Aktywa razem1 366 4901 196 297317 692284 257
Kapitał podstawowy11 25011 2502 6152 673
Kapitał zapasowy280 412265 61565 19263 114
Kapitał z aktualizacji wyceny100 347101 35323 32924 083
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania957 807845 478222 678200 898
Zobowiązania długoterminowe377 605376 37787 78989 433
Zobowiązania krótkoterminowe580 202469 101134 890111 465
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR )9,087,802,111,85

Przeliczenia dokonano wg:
1) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj. na dzień:
- 31.03.2019 - 4,3013- tabela 063/A/NBP/2018
- 31.12.2018 - 4,3000 – tabela 252/A/NBP/2018
- 31.03.2018 - 4,2085 - tabela 064/A/ NBP/2018
2) poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego tj.:
- w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 - 4,2978
- w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 - 4,1784

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF_Newag 1Q 2019.pdfSprawozdanie finansowe
SZ_Newag 1Q 2019.pdfInformacja dodatkowa Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-20Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2019-05-20Bogdan BorekWiceprezes Zarządu
2019-05-20Józef MichalikWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NEWAG S.A.
Adres:Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon:+48 18 449 63 60
Fax:+48 18 449 63 66
Email:sekretaria@newag.pl
www:www.newag.pl
NIP:7340009400
REGON:490490757

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d