pixelg
SA-QSr1 - 2019-05-20 - NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (NEWAG)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (NEWAG) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-20
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-300Nowy Sącz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyspiańskiego3
(ulica)(numer)
+48 18 449 63 60+48 18 449 63 66
(telefon)(fax)
sekretaria@newag.plwww.newag.pl
(e-mail)(www)
7340009400490490757
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów141 530119 48832 93128 597
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej4 254762990182
Zysk ( strata ) brutto1 832-2 146426-514
Zysk ( strata ) netto-1 327-2 550-309-610
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)13 2049 2503 0722 214
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 02910 136-2392 426
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-27 927-3 416-6 498-818
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej29 441-9 6966 850-2 321
Przepływy pieniężne netto, razem485-2 976113-712
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )-0,03-0,06-0,01-0,01
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Aktywa razem1 219 3071 012 371283 474240 554
Kapitał podstawowy11 25011 2502 6152 673
Kapitał zapasowy291 017268 65567 65863 836
Kapitał z aktualizacji wyceny103 702104 27424 10924 777
Kapitał udziałów niekontrolujących260976023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania725 200611 277168 600145 248
Zobowiązania długoterminowe224 921161 12852 29138 286
Zobowiązania krótkoterminowe500 279450 149116 309106 962
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR )10,988,912,552,12
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów145 003118 94333 73928466
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej4 9021 1611 141278
Zysk ( strata ) brutto-663-4 090-154-979
Zysk ( strata ) netto-1 455-3 824-339-915
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)10 9717 1242 5531 705
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-18 8464 164-4 385997
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 788-3 320-649-795
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 647-5 972-1 314-1 429
Przepływy pieniężne netto, razem-27 281-5 128-6 348-1 227
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )-0,03-0,08-0,01-0,02
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Aktywa razem1 366 4901 196 297317 692284 257
Kapitał podstawowy11 25011 2502 6152 673
Kapitał zapasowy280 412265 61565 19263 114
Kapitał z aktualizacji wyceny100 347101 35323 32924 083
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania957 807845 478222 678200 898
Zobowiązania długoterminowe377 605376 37787 78989 433
Zobowiązania krótkoterminowe580 202469 101134 890111 465
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR )9,087,802,111,85

Przeliczenia dokonano wg:
1) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj. na dzień:
- 31.03.2019 - 4,3013- tabela 063/A/NBP/2018
- 31.12.2018 - 4,3000 – tabela 252/A/NBP/2018
- 31.03.2018 - 4,2085 - tabela 064/A/ NBP/2018
2) poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego tj.:
- w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 - 4,2978
- w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 - 4,1784

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF_Newag 1Q 2019.pdfSprawozdanie finansowe
SZ_Newag 1Q 2019.pdfInformacja dodatkowa Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-20Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2019-05-20Bogdan BorekWiceprezes Zarządu
2019-05-20Józef MichalikWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NEWAG S.A.
Adres:Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon:+48 18 449 63 60
Fax:+48 18 449 63 66
Email:sekretaria@newag.pl
www:www.newag.pl
NIP:7340009400
REGON:490490757

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy