pixelg
uzupełnienie SA-RS - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

uzupełnienie SA-RS

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-22
CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
26-200Końskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ceramiczna1
(ulica)(numer)
041 39 01 100041 39 01 102
(telefon)(fax)
info@nowa-gala.com.plwww.nowa-gala.com.pl
(e-mail)(www)
658-10-02-540290556362
(NIP)(REGON)
BDO sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów150 322156 60935 23036 895
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-17 067-1 649-4 000-388
Zysk (strata) brutto-19 017-3 786-4 457-892
Zysk (strata) netto-21 146-5 334-4 956-1 257
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 4284 162-1 506981
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 692-16 160397-3 807
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8823 249-207765
Przepływy pieniężne netto, razem-5 461-8 973-1 280-2 114
Aktywa razem214 349242 43949 84958 126
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania65 50370 09215 23316 805
Zobowiązania długoterminowe2 02910 8574722 603
Zobowiązania krótkoterminowe63 47459 23514 76214 202
Kapitał własny148 846172 34734 61541 321
Kapitał zakładowy46 89446 89410 90611 243
Liczba akcji46 893 62146 893 621 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,45-0,12-0,11-0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,173,680,740,87
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)-0,45-0,12-0,10-0,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,173,680,740,88
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,050,10,010,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7/2019z dnia2019-05-22o treści:

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje, o uzupełnieniu informacji przekazanych w rocznych raportach okresowych za rok 2018. W załączeniu zostają przekazane:-ocena dokonana przez radę nadzorczą Ceramiki Nowej Gali wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania z działaniowości grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, - ocena dokonana przez radę nadzorczą Ceramiki Nowej Gali wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i jednostkowego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym,- Skorygowane Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2018 uzupełnione o rozszerzoną informację dotyczącą komitetu audytu.
Pozostałe dokumenty i dane zawarte w rocznych raportach okresowych za 2018 rok, przekazanych przez emitenta 30 kwietnia 2019 roku nie uległy zmianie. Wraz z niniejszym raportem bieżącym emitent opublikował uwzględniające powyższe zmiany, skorygowane raporty roczne za rok 2018.

PlikOpis
7_2019-Uzupełnienie informacji przekazanych w rocznych raportach okresowych za rok 2018.pdf
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu 2019.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok.pdf
Sprawozdanie z działalności grupy 2018.pdf
Oświadczenie zarządu Ceramika Nowa Gala SA w sprawie rzetelności skonsolidowane 2018.pdf
Informacja zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej..pdf
Oświadczenie RN.pdf
Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2018.pdfSkorygowane Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego
Ocena RN CNG SA sprawozdania z działaności grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2018.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Waldemar Piotrowskiprezes zarządu
2019-05-22Paweł Górnickiwiceprezes zarządu
2019-05-22Tomasz Stepekczłonek zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Zbigniew Polakowskigłówny księgowy


Nazwa jednostki:CERAMIKA NOWA GALA SA
Nazwa skrócona jednoskti:NOWAGALA
Adres:Ceramiczna 1, 26-200 Końskie
Telefon:041 39 01 100
Fax:041 39 01 102
Email:info@nowa-gala.com.pl
www:www.nowa-gala.com.pl
NIP:658-10-02-540
REGON:290556362

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d