pixelg
Korekta SA - Q3 - 2019-11-20 - ODLEWNIE POLSKIE SA (ODLEWNIE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta SA - Q3 - komunikat spółki ODLEWNIE POLSKIE SA (ODLEWNIE) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
data przekazania: 2019-11-14
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
BILANS

w tys.

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe56 61855 66156 71457 354

Wartości niematerialne i prawne, w tym:218278307359

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe55 10454 00255 14355 687

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 2961 3811 2641 308

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 2951 3801 2631 308

Inne rozliczenia międzyokresowe111


Aktywa obrotowe59 11760 95251 72551 657

Zapasy14 20513 63215 03313 856

Należności krótkoterminowe26 67830 53121 22527 371

Od jednostek powiązanych1417151

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek26 66430 51421 21027 370

Inwestycje krótkoterminowe17 71315 86115 1949 926

Krótkoterminowe aktywa finansowe17 71315 86115 1949 926

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne17 71315 86115 1949 926

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe521928273504

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne757757375375

A k t y w a r a z e m116 492117 370108 814109 386

PASYWA

Kapitał własny74 28168 74966 78062 125

Kapitał zakładowy30 99630 99630 99630 996

Kapitał zapasowy26 25025 94719 91019 910

Kapitał z aktualizacji wyceny16182020

Pozostałe kapitały rezerwowe784840918918

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto16 23510 94814 93610 281

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania42 21148 62142 03447 261

Rezerwy na zobowiązania6 4117 0746 0866 343

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 2421 2251 1651 145

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 9675 5384 6634 922

długoterminowa2 7232 7233 3783 192

krótkoterminowa2 2442 8151 2851 730

Pozostałe rezerwy202311258276

długoterminowe

krótkoterminowe202311258276

Zobowiązania długoterminowe2 2262 5323 0613 246

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek2 2262 5323 0613 246

Zobowiązania krótkoterminowe27 18732 45926 34330 084

Wobec jednostek powiązanych120230269100

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek26 96331 97726 07029 846

Fundusze specjalne1042524138

Rozliczenia międzyokresowe6 3876 5566 5447 588

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe6 3876 5566 5447 588

długoterminowe2 7523 1013 7744 126

krótkoterminowe3 6353 4552 7703 462

P a s y w a r a z e m116 492117 370108 814109 386
Wartość księgowa73 52467 99266 40561 750

Liczba akcji (w szt.)19 654 12119 654 12120 164 12120 164 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3,743,463,293,06

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów161 456148 70637 47334 961

Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 21912 8814 6933 028

Zysk (strata) brutto20 34213 0694 7213 073

Zysk (strata) netto16 23510 2813 7682 417

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 94813 6034 1663 198

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 354-15 915-1 475-3 742

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 967-4 468-2 081-1 050

Przepływy pieniężne netto, razem2 627-6 780610-1 594

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)116 492109 38626 63525 609

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)42 21147 2619 65111 065

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 2263 246509760

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)27 18730 0846 2167 043

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)74 28162 12516 98414 544

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 99630 9967 0877 257

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 645 12120 164 12119 645 12120 164 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,040,610,240,14

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,743,060,860,72

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

W okresie 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. nie wystąpiła zmiana kapitału zakładowego na którą składa się 20.664.121 szt. akcji o wartośći nominalnej 1,50 zł każda.Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji wynoszącą 20.044.833 szt., co wynika ze zmian w stanie posiadania akcji własnych spowodowanych nabywaniem przeaz Spółkę, a następnie sprzedażą akcji własnych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.Stan akcji na 30.09.2019 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie 19.654.121 szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale zakładowym, tj. 20.664.121 szt. i ilością 1.010.000 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień 30.09.2019 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaPOZYCJE POZABILANSOWE

w tys.

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe1 7631 8132 0401 925

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)1 7631 8132 0401 925

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych1 7631 8132 0401 925

Zobowiązania warunkowe42 40442 40442 40443 329

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)42 40442 40442 40443 329

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych12 70412 70412 70413 629

weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych29 70029 70029 70029 700

Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem44 16744 21744 44445 254
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTUSkorygowany raportem bieżącym nr 25/2019
z dnia2019-11-20o treści:treść raportu w załącznikuPlikOpis

raport korekta.pdfKorekta raportu SA-Q32019
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys.

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:50 413161 45649 581148 706

od jednostek powiązanych25781164

Przychody netto ze sprzedaży produktów50 208160 89649 458148 180

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów205560123526

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:40 484129 24040 023122 229

jednostkom powiązanym24851159

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów40 387128 97739 981121 974

Wartość sprzedanych towarów i materiałów9726342255

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży9 92932 2169 55826 477

Koszty sprzedaży1 4524 3891 5494 604

Koszty ogólnego zarządu3 0189 3092 56810 522

Zysk (strata) ze sprzedaży5 45918 5185 44011 351

Pozostałe przychody operacyjne8532 8469692 136

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
7103119

Dotacje5601 7334661 329

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych184395193289

Inne przychody operacyjne109711207399

Pozostałe koszty operacyjne2371 14576606

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych40
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych19097359246

Inne koszty operacyjne717217360

Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 07520 2196 33312 881

Przychody finansowe326270-232320

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:
1od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:57
w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne269269-232320

Koszty finansowe-17414757132

Odsetki w tym:4611447101

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
21
21

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne-220121010

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto6 57520 3426 04413 069

Podatek dochodowy1 2884 1071 2792 788

część bieżąca1 1854 0621 2083 177

część odroczona1034571-389

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto5 28716 2354 76510 281
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
20 890
12 066

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
20 044 833
19 850 422

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
1,04
0,61

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO)66 78066 78057 36757 842

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych66 78066 78057 36757 842

Kapitał zakładowy na początek okresu30 99630 99630 99630 996

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu30 99630 99630 99630 996

Kapitał zapasowy na początek okresu25 94719 91019 91016 055

Zmiany kapitału zapasowego3036 340
3 855

zwiększenia (z tytułu)3036 340
3 855

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
6 037
3 730

dywidenda przypadająca na akcje własne303303
125

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu26 25026 25019 91019 910

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu18202820

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-2-4-8


zwiększenia (z tytułu)


8

różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego


8

zmniejszenia (z tytułu)2488

zbycia środków trwałych

różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego2488

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu16162020

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu840918918905

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-56-134
13

zwiększenia (z tytułu)
2 700
970

z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników


970

z podziału zysku na zakup akcji własnych
2 700zmniejszenia (z tytułu)562 834
957

wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki


957

rozliczenia zakupu akcji własnych562 834Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu784784918918

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
14 936
9 866

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
14 936
9 866

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
14 936
9 866

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
14 936
9 866

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy
6 037
3 730

przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy
2 700
970

przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy
6 199
5 041

dywidenda przypadająca na akcje własne


125

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto16 23516 23510 28110 281

zysk netto16 23516 23510 28110 281

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )74 28174 28162 12562 125

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)74 28174 28162 12562 125

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto5 28716 2354 76610 281

Korekty razem4 8781 713-1653 322

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja2 5417 5612 4096 734

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-1108-239-114

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)451124698

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej40-7-103-119

Zmiana stanu rezerw-662325-1372 457

Zmiana stanu zapasów-572828-1 8831 254

Zmiana stanu należności3 852-5 454-2 499-7 943

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-581-1 0312 0042 214

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych324-455245-523

Inne korekty-108-274-9-736

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia10 16517 9484 60113 603

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy-407103119

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-407103119

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki2 0376 3616 01716 034

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 0376 3616 01716 034

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 077-6 354-5 914-15 915

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy-2956631 5585 594

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
375
375

Kredyty i pożyczki-345
8263 246

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe502887321 973

Wydatki5 9419 630-1 47710 062

Nabycie akcji (udziałów) własnych
3 591Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli5 8965 896
5 041

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

-1 5443 114

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych


1 746

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
312163

Odsetki451124698

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-6 236-8 9673 035-4 468

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1 8522 6271 722-6 780

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 8522 5191 960-6 666

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
-108-48-48

Środki pieniężne na początek okresu16 31115 5368 25316 755

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:18 16318 1639 9759 975

o ograniczonej możliwości dysponowania415664Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Informacja dodatkowa_3 kw.2019 r..pdfInformacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego z 3 kw. 2019 r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-14
Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu


2019-11-14

Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu


2019-11-14Ryszard PisarskiWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:ODLEWNIE POLSKIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:ODLEWNIE
Adres:inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice
Telefon:(0-41) 275 86 00
Fax:(0-41) 275 86 82
Email:zarzad@odlewniepolskie.pl
www:odlewniepolskie.pl
NIP:664-00-05-475
REGON:290639763

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Odlewnie Polskie SA
ODLEWNIE
2020-04-01 Korekta SA - R
2020-04-01 Korekta SA - R
2020-04-01 SA - R
2020-03-31 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-03-30 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-03-18 wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-03-11 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-02-28 zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy