pixelg
zarejestrowanie w KRS zmian statutu - 2019-10-05 - ONEMORE (ONEMORE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zarejestrowanie w KRS zmian statutu - komunikat spółki ONEMORE (ONEMORE) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiONEMORE
Nazwa skrócona jednostkiOML
Numer w roku:10/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd One More Level z siedzibą w Krakowie (dalej Spółka ) przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zarząd Emitenta powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 września 2019 roku wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmian: § 5 ust. 1, § 5 ust. 2, § 8 ust. 1, § 11 ust. 2, § 13 ust. 1, uchylenia: § 5 ust. 3, § 25 ust. 3, § 13 ust. 6-10, Statutu Spółki, związanych z podjętymi Uchwałami nr 21/06/2019, nr 22/06/2019, nr 24/06/2019, z dnia 28 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Poniżej dotychczasowe i zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy brzmienie zmienianych postanowień statutu. 1/ - dotychczasowa treść zapisu § 5 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na: a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A0.000.001 do A5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B00.000.001 do B48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - zarejestrowane brzmienie § 5 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na: a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-00.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2) - dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2: 2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, łącznie o kwotę 337.000 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych), to jest do kwoty 787.000 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) kapitał docelowy. - zarejestrowane brzmienie § 5 ust. 2: 2. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej: a) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 28.06.2022 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 4 000 000 zł (cztery miliony złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. b) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. c) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. 3) - uchylono dotychczasową treść zapisu § 5 ust. 3: 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego, a ponadto do ustalenia ich ceny i warunków emisji, wygasa z upływem lat trzech licząc od następnego dnia po dniu rejestracji Spółki. 4) - dotychczasowa treść zapisu § 8 ust. 1: 1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję. - zarejestrowane brzmienie § 8 ust. 1: 1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję. 5) - dotychczasowa treść zapisu § 11 ust. 2: 2. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie, jednakże w sprawach majątkowych przekraczających kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu, działający łącznie z prokurentem. - zarejestrowane brzmienie § 11 ust. 2: 2. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 6) - dotychczasowa treść zapisu § 13 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - zarejestrowane brzmienie § 13 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7) - uchylono dotychczasową treść zapisu § 25 ust. 3: 3. Założycielami Spółki są Sławomir Dariusz Jaworski, Karolina Pochocka, Natalia Burdak, Katarzyna Kuligowska, Kamila Katarzyna Krieger. 8) - uchylono dotychczasową treść postanowień § 13 ust. 6-10: 6. Akcjonariuszowi Januaremu Ciszewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 7. Akcjonariuszowi Arturowi Górskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 8. Akcjonariuszowi Tomaszowi Majewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz prawo do wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 9. Akcjonariuszowi Krzysztofowi Jakubowskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 10. Akcjonariuszowi Michałowi Sokolskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Tekst jednolity Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Plik
Statut One More Level SA.pdf (225 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Iwona Cygan-OpytPrezes Zarządu
Łukasz GórskiCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
One More Level SA
ONEMORE
2020-06-29 kupno akcji przez przewodniczącego RN
2020-06-25 sprzedaż akcji przez członka RN
2020-06-25 sprzedaż akcji przez Tomasza Majewskiego
2020-06-25 kupno akcji przez członka zarządu
2020-06-12 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu
2020-06-08 zawarcie umowy dot. gry Ghostrunner przez wydawcę All in! Games
2020-05-20 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-05-10 SA - Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy