pixelg
SA-QSr3 - 2019-10-28 - ORANGE POLSKA SA (ORANGEPL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki ORANGE POLSKA SA (ORANGEPL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-10-28
ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPLTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-326Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie160
(ulica)(numer)
22 527 23 2322 527 23 41
(telefon)(fax)
investors@orange.comwww.orange.pl
(e-mail)(www)
526-02-50-995012100784
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

I. Przychody 8 407 000 8 171 000 1 951 214 1 921 006

II. Zysk z działalności operacyjnej 571 000 281 000 132 526 66 063

III. Zysk przed opodatkowaniem 341 000 47 000 79 144 11 050

IV. Zysk netto 277 000 25 000 64 290 5 878

V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 277 000 25 000 64 290 5 878

VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) 0,21 0,02 0,05 -

VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312

VIII. Całkowite dochody ogółem 250 000 26 000 58 023 6 113

IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 250 000 26 000 58 023 6 113

X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 861 000 1 017 000 431 927 239 097

XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 442 000) (1 568 000) (334 680) (368 637)

XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (642 000) 380 000 (149 004) 89 338

XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (223 000) (171 000) (51 757) (40 202)


stan na 30.09.2019 stan na 31.12.2018 stan na 30.09.2019 stan na 31.12.2018

XIV. Aktywa obrotowe razem 3 644 000 3 969 000 833 181 923 023

XV. Aktywa trwałe razem 20 508 000 19 326 000 4 689 043 4 494 419

XVI. Suma aktywów 24 152 000 23 295 000 5 522 224 5 417 442

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 843 000 5 946 000 878 681 1 382 791

XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 9 555 000 6 846 000 2 184 699 1 592 093

XIX. Kapitał własny razem 10 754 000 10 503 000 2 458 844 2 442 558

XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 10 752 000 10 501 000 2 458 387 2 442 093

XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 900 174 915 581

dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

I. Przychody 7 905 000 7 848 000 1 834 703 1 845 069

II. Zysk z działalności operacyjnej 545 000 265 000 126 491 62 302

III. Zysk przed opodatkowaniem 337 000 54 000 78 216 12 695

IV. Zysk netto 279 000 36 000 64 754 8 464

V. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) 0,21 0,03 0,05 0,01

VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312

VII. Całkowite dochody ogółem 252 000 37 000 58 488 8 699

VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 933 000 1 096 000 448 638 257 670

IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 438 000) (1 609 000) (333 751) (378 277)

X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (740 000) 374 000 (171 750) 87 928

XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (245 000) (139 000) (56 863) (32 679)


stan na 30.09.2019 stan na 31.12.2018 stan na 30.09.2019 stan na 31.12.2018

XII. Aktywa obrotowe razem 3 288 000 3 758 000 751 783 873 953

XIII. Aktywa trwałe razem 20 535 000 19 333 000 4 695 217 4 496 047

XIV. Suma aktywów 23 823 000 23 091 000 5 447 000 5 370 000

XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 642 000 5 856 000 832 724 1 361 860

XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 9 489 000 6 796 000 2 169 608 1 580 465

XVII. Kapitał własny razem 10 692 000 10 439 000 2 444 668 2 427 675

XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 900 174 915 581

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MSSF Q3 2019 OPL Skonsolidowane.pdfSkrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
MSSF Q3 2019 OPL Jednostkowe.pdfSkrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Komentarz QSr-2019 OPL.pdfDodatkowy komentarz do Skonsolidowanego Raportu
OPL_3Q_2019_Report.pdfEnglish version - angielskie tłumaczenie powyższych dokumentówPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-28Jean-François FallacherPrezes Zarządu


2019-10-28Maciej NowohońskiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:ORANGE POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ORANGEPL
Adres:Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Telefon:22 527 23 23
Fax:22 527 23 41
Email:investors@orange.com
www:www.orange.pl
NIP:526-02-50-995
REGON:012100784

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy