pixelg
SA - RS - 2020-02-12 - ORANGE POLSKA SA (ORANGEPL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki ORANGE POLSKA SA (ORANGEPL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-02-12
ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPLTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-326Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie160
(ulica)(numer)
22 527 23 2322 527 23 41
(telefon)(fax)
investors@orange.comwww.orange.pl
(e-mail)(www)
526-02-50-995012100784
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
I. Przychody 11 406 000 11 101 000 2 651 448 2 601 655
II. Zysk z działalności operacyjnej 416 000 345 000 96 704 80 855
III. Zysk przed opodatkowaniem 118 000 40 000 27 430 9 374
IV. Zysk netto 91 000 10 000 21 154 2 344
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 91 000 10 000 21 154 2 344
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) 0,07 0,01 0,02 -
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem 63 000 (3 000) 14 645 (703)
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 63 000 (3 000) 14 645 (703)
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 776 000 1 812 000 645 311 424 664
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 919 000) (2 066 000) (446 092) (484 192)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 064 000) 219 000 (247 338) 51 325
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (207 000) (35 000) (48 119) (8 203)
stan na 31.12.2019 stan na 31.12.2018 stan na 31.12.2019 stan na 31.12.2018
XIV. Aktywa obrotowe razem 3 493 000 3 969 000 820 242 923 023
XV. Aktywa trwałe razem 20 847 000 19 326 000 4 895 386 4 494 419
XVI. Suma aktywów 24 340 000 23 295 000 5 715 628 5 417 442
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 092 000 5 946 000 960 902 1 382 791
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 9 682 000 6 846 000 2 273 571 1 592 093
XIX. Kapitał własny razem 10 566 000 10 503 000 2 481 155 2 442 558
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 10 564 000 10 501 000 2 480 686 2 442 093
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 924 504 915 581

W celu przeliczenia pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2019 i 2018 roku, użyto średnich kursów NBP obowiązujących dla euro w tych dniach. Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2019 i 2018 roku przeliczono według kursów będących średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2019 i 2018 roku. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przedstawione poniżej: 1 euro /31 grudnia 2019 /31 grudnia 2018 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej /4,2585 PLN /4,3000 PLN Skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych /4,3018 PLN /4,2669 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Audytora - Grupa Kapitałowa Orange Polska.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
List Prezesa.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
MSSF Grupa 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2019 rok
Sprawozdanie Zarządu za 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku
Orange Polska Group FY 2019 report.pdfAngielskie tłumaczenie powyższych dokumentów (English version)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-12Jean-François FallacherPrezes Zarządu
2020-02-12Maciej NowohońskiCzłonek Zarządu
2020-02-12Mariusz GacaWiceprezes Zarządu
2020-02-12Bożena LeśniewskaWiceprezes Zarządu
2020-02-12Witold DrożdżCzłonek Zarządu
2020-02-12Jolanta DudekCzłonek Zarządu
2020-02-12Piotr JaworskiCzłonek Zarządu
2020-02-12Jacek KowalskiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-12Zuzanna GóralDyrektor Rachunkowości i Kontroli Wewnętrznej


Nazwa jednostki:ORANGE POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ORANGEPL
Adres:Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Telefon:22 527 23 23
Fax:22 527 23 41
Email:investors@orange.com
www:www.orange.pl
NIP:526-02-50-995
REGON:012100784

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Orange Polska SA
ORANGEPL
2020-04-02 wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-04-02 wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-02-12 wyniki za Q4.2019 i 2019
2020-02-12 wyniki za Q4.2019 i 2019
2020-02-12 SA - RS
2020-02-12 SA - RS
2020-02-12 SA - R
2020-02-12 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy