pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-07 - ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA (ORZBIALY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA (ORZBIALY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-11-07
ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ BIAŁY S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-946Piekary Śląskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Harcerska23
(ulica)(numer)
032 2815770032 2899935
(telefon)(fax)
ir@orzel-bialy.com.plwww.orzel-bialy.com.pl
(e-mail)(www)
6260003139270647152
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów448 455 487 552 104 084 114 624
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży34 222 42 504 7 943 9 993
Zysk (strara) netto ze sprzedaży15 167 20 335 3 520 4 781
Zysk (strata) brutto13 579 19 351 3 152 4 549
Zysk (strata) netto10 693 15 306 2 482 3 598
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-31 646 4 093 -7 345 962
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 881 -5 262 -1 365 -1 237
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej18 907 -20 484 4 388 -4 816
Przepływy pieniężne netto razem-18 620 -21 653 -4 322 -5 091
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,64 0,92 0,15 0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,64 0,92 0,15 0,22
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa,razem383 678 349 502 87 726 81 280
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania121 581 93 575 27 799 21 762
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw)27 756 22 940 6 346 5 335
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw)77 156 53 463 17 641 12 433
Kapitał własny262 097 255 927 59 927 59 518
Kapitał zakładowy7 160 7 160 1 637 1 665
Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 650 64916 650 64916 650 649 16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.16 650 64916 650 64916 650 649 16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)15,74 15,37 3,60 3,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)15,74 15,37 3,60 3,57
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów444 885 481 962 103 255 113 310
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży34 307 40 208 7 962 9 453
Zysk (strara) netto ze sprzedaży16 120 19 879 3 741 4 674
Zysk (strata) brutto13 790 21 169 3 201 4 977
Zysk (strata) netto11 024 17 315 2 559 4 071
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-34 770 1 468 -8 070 345
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 548 -6 709 -1 288 -1 577
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej18 907 -19 551 4 388 -4 596
Przepływy pieniężne netto razem-21 411 -24 792 -4 970 -5 828
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,66 1,04 0,15 0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,66 1,04 0,15 0,24
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa,razem364 291 332 487 83 293 77 323
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania107 176 80 826 24 505 18 797
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw)18 193 14 123 4 160 3 284
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw)73 115 50 332 16 717 11 705
Kapitał własny257 115 251 661 58 788 58 526
Kapitał zakładowy7 160 7 160 1 637 1 665
Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)15,44 15,11 3,53 3,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)15,44 15,11 3,53 3,51

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,3736 zł/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 4,300 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,3086 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,2535 zł/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
OB_QSR_III kw_2019.pdfSkonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za III kwartał 2019r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-07

Konrad Sznajder

Prezes Zarządu
2019-11-07Mikołaj WierzbickiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ORZEŁ BIAŁY S.A.
Adres:ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie
Telefon:032 2815770
Fax:032 2899935
Email:ir@orzel-bialy.com.pl
www:www.orzel-bialy.com.pl
NIP:6260003139
REGON:270647152

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Orzeł Biały SA
ORZBIALY
2020-05-26 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-07 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-21 Korekta SA-RS
2020-04-21 Korekta SA -R
2020-04-21 uzupełnienie SA-R i SA-RS
2020-04-21 rejestracja zmian statutu
2020-04-20 SA - RS
2020-04-20 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy