WZ - zwołanie, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WZ - ZWOŁANIE, PROJEKTY UCHWAŁ

2018-05-16 15:28:21

Nazwa jednostkiORZEŁ
Nazwa skrócona jednostkiORL
Numer w roku:8/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 12 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a) jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, b) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. 7) Podjęcie uchwał w sprawie: a) pokrycia straty za rok obrotowy 2017, b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 roku, c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 roku. 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 9) Wolne wnioski. 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Plik
Ogłoszenie z dnia 16 maja 2018r. o zwołaniu ZWZ Orzeł SA.pdf (224 KB)
Projekty_uchwal_na_WZA_12_06_2018.pdf (200 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jacek OrzełPrezes Zarządu
Monika Koszade-RutkiewiczWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Orzeł SA

ORZLOPONY
2018-08-31 zawarcie aneksu do umowy pożyczki
2018-08-22 odzyskanie systemu informatycznego
2018-08-13 kupno obligacji przez spółkę powiązaną
2018-08-13 blokada systemu informatycznego w wyniku cyberataku
2018-08-10 SA-Q2
2018-08-02 kupno obligacji przez InnoEco Polska sp. z o. o.
2018-07-03 kupno obligacji przez osobę powiazaną
2018-06-29 płatność zobowiązań objętych układem

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d