WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WZ - ZWOŁANIE WALNEGO, PROJEKTY UCHWAŁ

2019-05-17 13:05:02

Nazwa jednostkiORZEŁ
Nazwa skrócona jednostkiORL
Numer w roku:5/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. 7) Podjęcie uchwał w sprawie: a) podziału zysku za rok obrotowy 2018, b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2018 roku, c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2018 roku. 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym również w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia w części lub w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13) Wolne wnioski. 14) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Załącznik: ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ORZEŁ SA: Projekty uchwał
Plik
Ogłoszenie z dnia 17 maja 2019 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA.pdf (386 KB)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_17 06 2019 (3).pdf (336 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Monika Koszade-RutkiewiczPrezes Zarządu
Michał StachyraCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d