pixelg
SA - PSr - 2019-09-05 - OT LOGISTICS S.A. (OTLOG)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki OT LOGISTICS S.A. (OTLOG) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUoR
w walucie
data przekazania: 2019-09-05
OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 91 425 73 00+48 91 425 73 58
(telefon)(fax)
info@otlogistics.com.plwww.otlogistics.com.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży506 246477 892118 061112 724
Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 151-3 0551 901-721
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-18 704-26 834-4 362-6 329
Zysk (strata) netto-16 282-25 895-3 797-6 108
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-16 599-27 093-3 871-6 391
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 45437 5999 6678 869
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 367-18 3071 252-4 318
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej-45 542-63 716-10 621-15 029
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 278-44 424298-10 479
Liczba akcji (w szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą-1,36-2,16-0,32-0,51
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą -1,38-2,26-0,32-0,53
Dane bilansowe*
Aktywa trwałe1 629 2021 027 159383 161238 874
Aktywa obrotowe235 040256 47255 27859 645
Aktywa razem1 864 2421 283 631438 439298 519
Zobowiązania długoterminowe875 059265 933205 79961 845
Zobowiązania krótkoterminowe545 630632 658128 323147 130
Kapitał własny 443 553385 040104 31689 544
Wyemitowany kapitał akcyjny2 8802 880677670
Liczba akcji (w szt.)11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję36,9732,098,697,46
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów129 370128 40930 17030 289
Zysk z działalności operacyjnej1 260-2 473294-583
Zysk (strata) brutto10 605-2 1852 473-515
Zysk (strata) netto10 047-4092 343-96
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 2225 139-5181 212
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej10 520-8 9542 453-2 112
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 689-32 499-1 560-7 666
Przepływy pieniężne netto razem1 609-36 314375-8 566
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą0,84-0,030,20-0,01
Dane bilansowe*
Aktywa trwałe 534 012536 120125 591124 679
Aktywa obrotowe70 84077 84916 66018 104
Aktywa razem604 852613 969142 251142 783
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 458 920475 760107 930110 642
Zobowiązania długoterminowe 158 890147 72237 36834 354
Zobowiązania krótkoterminowe283 777324 48966 74075 463
Kapitał (fundusz) własny 145 932138 20934 32132 142
Kapitał podstawowy2 8802 880677670
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję12,1611,522,862,68

*Dane bilansowe w kolumnie półrocze/2019 prezentowane są na dzień 30.06.2019 r., natomiast w kolumnie półrocze/2018 na dzień 31.12.2018 r.
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:
-   poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.
-   poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR.
Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
-   poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR,
-   poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Kurs obowiązujący na ostani dzień okresu (EUR/PLN):30.06.2019 - 4,252030.06.2018 - 4,361631.12.2018 - 4,3000Średni kurs okresu (EUR/PLN)01.01.2019 - 30.06.2019 - 4,288001.01.2018 - 30.06.2018 - 4,239501.01.2018 - 31.12.2018 - 4,2669

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
20190905_Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_dla_GK_OTL_polrocze_2019.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane finansowe dla GK OTL 1P2019
20190905_Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_OTL_polrocze_2019.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe dla OTL SA 1P2019
20190905_Sprawozdanie Zarządu_polrocze_2019.pdfSprawozdanie Zarządu 1P2019
20190905_GK_OTL_Raport_z_przegladu_polroczne_2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego GK OTL 1P2019
20190905_OTL_Raport_z_przegladu_polroczne_2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenda z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego OTL SA 1P2019
H1Q2019_zaświadczenie o wskaźnikach_WEO G.pdfZaświadczenie o wskaźnikach WEO serii G
H1Q2019_zaświadczenie o wskaźnikach_WEO H.pdfZaświadczenie o wskaźnikach WEO serii H
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-05Radosław KrawczykPrezes Zarządu
2019-09-05Andrzej KlimekWiceprezes Zarządu
2019-09-05Kamil JedynakCzłonek Zarządu
2019-09-05Daniel RyczekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:OT LOGISTICS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:OT LOGISTICS
Adres:Zbożowa 4, 71-430 Szczecin
Telefon:+48 91 425 73 00
Fax:+48 91 425 73 58
Email:info@otlogistics.com.pl
www:www.otlogistics.com.pl
NIP:8960000049
REGON:930055366

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy