pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-29 - OT LOGISTICS S.A. (OTLOG)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki OT LOGISTICS S.A. (OTLOG) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUoR
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 91 425 73 00+48 91 425 73 58
(telefon)(fax)
info@otlogistics.com.plwww.otlogistics.com.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczace skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży758 705724 297176 091170 283
Zysk (strata) na działalności operacyjnej13 409-9 0693 112-2 132
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-28 565-37 575-6 630-8 834
Zysk (strata) netto-26 462-35 618-6 142-8 374
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-28 961-35 140-6 722-8 261
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 59435 96216 3858 455
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 675-4 281-1 781-1 006
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej-68 513-78 701-15 901-18 503
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-5 593-47 020-1 298-11 054
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą-2,21-2,97-0,51-0,7
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą -2,41-2,93-0,56-0,69
Aktywa trwałe1 619 6681 027 159370 328238 874
Aktywa obrotowe218 801256 47250 02859 645
Aktywa razem1 838 4691 283 631420 356298 519
Zobowiązania długoterminowe869 980265 933198 91661 845
Zobowiązania krótkoterminowe521 678632 658119 279147 130
Kapitał własny 446 812385 040102 16189 544
Wyemitowany kapitał akcyjny2 8802 880658670
Liczba akcji (szt.)11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję37,2432,098,517,46
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy 0 000
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe 0000
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów216 928192 04350 34845 149
Zysk z działalności operacyjnej4 442-3 0051 031-707
Zysk (strata) brutto10 510-10 0902 439-2 372
Zysk (strata) netto7 481-7 8561 736-1 847
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 25414 323-1 2193 367
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 333-5 4823 095-1 289
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 535-45 516-1 981-10 701
Przepływy pieniężne netto razem-455-36 676-106-8 622
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,62-0,650,14-0,15
Aktywa trwałe 530 539536 120121 305124 679
Aktywa obrotowe63 08377 84914 42318 104
Aktywa razem593 621613 969135 728142 783
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 456 080475 760104 280110 642
Zobowiązania długoterminowe 157 583147 72236 03034 354
Zobowiązania krótkoterminowe281 671324 48964 40375 463
Kapitał (fundusz) własny 137 542138 20931 44832 142
Kapitał podstawowy2 8802 880658670
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję11,4611,522,622,68
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy0,000,000,000,00
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe0,000,000,000,00

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:-   poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.-   poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR.
Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-   poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR,-   poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.  
01.01.2019-30.09.2019
01.01.2018-30.09.2018
01.01.2018-31.12.2018
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN)
4,3736
4,2714
4,3000
Średni kurs okresu (EUR/PLN)
4,3086
4,2535
4,2669

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019_09_OTL_GK_ Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK OT Logistics
2019_09_OTL_Sprawozdanie_finansowe.pdfSprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A.
2019_09_OTL_GK_Pozostale_informacje.pdfPozostałe informacje do raportu kwartalnego Q32019
2019_09_Zaświadczenie o wskaźnikach_WEO G.pdfZaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii G
2019_09_Zaświadczenie o wskaźnikach_WEO H.pdfZaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii H
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Radosław KrawczykPrezes Zarządu
2019-11-29Kamil JedynakCzłonek Zarządu
2019-11-29Daniel RyczekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:OT LOGISTICS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:OT LOGISTICS
Adres:Zbożowa 4, 71-430 Szczecin
Telefon:+48 91 425 73 00
Fax:+48 91 425 73 58
Email:info@otlogistics.com.pl
www:www.otlogistics.com.pl
NIP:8960000049
REGON:930055366

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy