pixelg
SA - PSr - 2019-09-20 - ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA (OTMUCHOW)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA (OTMUCHOW) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-20
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
48-385Otmuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nyska21
(ulica)(numer)
(77)401 72 00(77)435 64 14
(telefon)(fax)
gpw@zpcotmuchow.com.plwww.grupaotmuchow.pl
(e-mail)(www)
7530012546531258977
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze/2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej109 115103 40625 44724 391
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)-2 680-3 040-625-717
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)-3 429-3 762-800-887
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej-3 126-3 933-729-928
Zysk (strata) z działalności zaniechanej-13471-3117
Zysk (strata) netto-3 260-3 862-760-911
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 152136-1 66832
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 445-1 352-570-319
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 6543 765852888
Przepływy pieniężne netto, razem-5 9432 548-1 386601
Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)199 020200 83946 80646 707
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)85 31983 92520 06619 517
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)24 28219 3585 7114 502
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)61 03764 56714 35515 016
Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)112 852116 16026 54127 014
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 109 350112 17725 71726 088
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 496 50025 496 50025 496 50025 496 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-0,12-0,51-0,03-0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z działalności kontynuowanej-0,12-0,51-0,03-0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,294,401,011,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,294,401,011,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów oraz kapitałów i zobowiązań - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2019 r. – 4,2520 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EUR, na dzień 30 czerwca 2018 r. – 4,3616 PLN/EUR ); poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. – 4,2880 PLN/EUR (od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. - 4,2395 PLN/EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
OTM_SZzD_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SSF_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Otmuchów
JSF_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ZPC Otmuchów s.a.
ZPC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SKONSOLID_SF_MSSF_2019-sig.pdfRaport z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ZPC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_JEDN_SF_MSSF_2019.pdfRaport z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-20Bogusław Szladewski Prezes ZarząduBogusław Szladewski
2019-09-20Jarosław KredoszyńskiWiceprezes ZarząduJarosław Kredoszyński


Nazwa jednostki:ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ZPC OTMUCHÓW S.A.
Adres:Nyska 21, 48-385 Otmuchów
Telefon:(77)401 72 00
Fax:(77)435 64 14
Email:gpw@zpcotmuchow.com.pl
www:www.grupaotmuchow.pl
NIP:7530012546
REGON:531258977

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA
OTMUCHOW
2020-06-01 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-05-29 WZ - projekty uchwał
2020-05-29 WZ - zwołanie walnego
2020-05-28 odwołanie członka zarządu
2020-05-27 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-05-25 zawarcie z NCBR umowy dot. dofinansowania
2020-05-22 SA-QSr1
2020-05-15 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy