pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-20
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
48-385Otmuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nyska21
(ulica)(numer)
(77)401 72 00(77)435 64 14
(telefon)(fax)
gpw@zpcotmuchow.com.plwww.grupaotmuchow.pl
(e-mail)(www)
7530012546531258977
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze/2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej109 115103 40625 44724 391
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)-2 680-3 040-625-717
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)-3 429-3 762-800-887
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej-3 126-3 933-729-928
Zysk (strata) z działalności zaniechanej-13471-3117
Zysk (strata) netto-3 260-3 862-760-911
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 152136-1 66832
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 445-1 352-570-319
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 6543 765852888
Przepływy pieniężne netto, razem-5 9432 548-1 386601
Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)199 020200 83946 80646 707
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)85 31983 92520 06619 517
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)24 28219 3585 7114 502
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)61 03764 56714 35515 016
Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)112 852116 16026 54127 014
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 109 350112 17725 71726 088
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 496 50025 496 50025 496 50025 496 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-0,12-0,51-0,03-0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z działalności kontynuowanej-0,12-0,51-0,03-0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,294,401,011,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,294,401,011,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów oraz kapitałów i zobowiązań - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2019 r. – 4,2520 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EUR, na dzień 30 czerwca 2018 r. – 4,3616 PLN/EUR ); poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. – 4,2880 PLN/EUR (od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. - 4,2395 PLN/EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
OTM_SZzD_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SSF_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Otmuchów
JSF_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ZPC Otmuchów s.a.
ZPC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SKONSOLID_SF_MSSF_2019-sig.pdfRaport z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ZPC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_JEDN_SF_MSSF_2019.pdfRaport z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-20Bogusław Szladewski Prezes ZarząduBogusław Szladewski
2019-09-20Jarosław KredoszyńskiWiceprezes ZarząduJarosław Kredoszyński


Nazwa jednostki:ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ZPC OTMUCHÓW S.A.
Adres:Nyska 21, 48-385 Otmuchów
Telefon:(77)401 72 00
Fax:(77)435 64 14
Email:gpw@zpcotmuchow.com.pl
www:www.grupaotmuchow.pl
NIP:7530012546
REGON:531258977

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA
OTMUCHOW
2019-10-14 zmiany w zarządzie i RN
2019-09-20 SA - PSr
2019-09-18 wyniki za I półrocze 2019
2019-08-30 zawieszenie działań w zakresie realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości
2019-06-27 skarga kasacyjna na wyrok sądu dot. roszczeń o zakup przez PWC Odra SA
2019-06-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-19 zmiany w RN
2019-06-19 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana w RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d