pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-29 - PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PAMAPOL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PAMAPOL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A.SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
97-438RUSIEC
(kod pocztowy)(miejscowość)
WIELUŃSKA 22
(ulica)(numer)
043 6766020043 6766887
(telefon)(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.plwww.pamapol.com.pl
(e-mail)(www)
832-176-16-81730365765
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów402 918370 75293 51587 164
Zysk (strata) z działalności operacyjnej- 2 041784- 474184
Zysk (strata) brutto- 6 181- 3 361-1 435- 790
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej- 6 535- 2 714- 1 517- 638
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - 6 61211 914- 1 5352 801
Przepływy pieniężne z działaności inwestycyjnej- 11 777- 6 994- 2 733- 1 644
Przepływy pieniężne z działalności finansowej970- 2 280225- 536
Przepływy pieniężne netto, razem- 17 4192 640- 4 043621
Średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie34 750 05034 750 05034 750 05034 750 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)- 0,19- 0,08- 0,04- 0,02
Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EUR)- 0,19- 0,08- 0,04- 0,02
Dane prezentowane według stanu na 30 września 2019 i 31 grudnia 2018na 30.09.2019na 31.12.2018na 30.09.2019na 31.12.2018
Aktywa razem343 922337 56478 63678 503
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe79 70066 55418 22315 478
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe166 359166 58330 03738 740
Kapitał własny97 863104 42722 37624 285
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej97 294103 93822 24624 172
Kapitał zakładowy34 75034 7507 9458 081
Liczba akcji34 750 05034 750 05034 750 05034 750 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,802,990,640,70
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,802,990,640,70
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego PAMAPOL III kwartał 2019III kwartał 2018III kwartał 2019III kwartał 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów163 267154 99137 89336 439
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 5 136192- 1 19245
Zysk (strata) brutto- 6 435- 1 034- 1 494- 243
Zysk (strata) netto- 6 653- 1 387- 1 544- 326
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej1 64916 6163833 906
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej- 2 108- 8 296- 489- 1 950
Przepływy pieniężne z działalności finansowej- 2 532- 7 176- 588- 1 687
Przepływy pieniężne netto razem- 2 9911 144- 694269
Średnoważona liczba akcji zwykłych w okresie34 750 05034 750 05034 750 05034 750 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)- 0,19- 0,04- 0,04- 0,01
Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EUR)- 0,19- 0,04- 0,04- 0,01
Dane prezentowane według stanu na 30 września 2019 i 31 grudnia 2018 PAMAPOLna 30.09.2019na 31.12.2018na 30.09.2019na 31.12.2018
Aktywa razem187 071195 50942 77345 467
Zobowiązania,rozliczenia międzyokresowe i rezerwy długoterminowe18 81017 0284 3013 960
Zobowiązania,rozliczenia międzyokresowe i rezerwy krótkoterminowe50 73654 30411 60112 629
Kapitał własny117 524124 17726 87128 878
Kapitał zakładowy34 75034 7507 9458 081
Liczba akcji34 750 05034 750 05034 750 05034 750 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,383,570,770,83
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,383,570,770,83

Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień 30.09.2019 r. na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiazujący na dzień 30.09.2019 r., tj. 4,3736. Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień 31.12.2018 r. przyjeto średni kurs EUR obowiązujący na ten dzień, tj. 4,3000. Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przyjęto kurs średni EUR obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 9 miesięcy ustalonych przez NBP na ten dzień, 9 miesięcy 2019 - kurs 4,3086; 9 miesięcy 2018- kurs 4,2535.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_okresowy_Pamapol_SA_za_III_kw_2019.pdfRozszerzony skonsolidowany raport okresowy PAMAPOL S.A. za III kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia
2019-11-29Bartosz PółgrabiaWiceprezes ZarząduBartosz Półgrabia
2019-11-29Małgorzata BednarekCzłonek ZarząduMałgorzata Bednarek
2019-11-29Tomasz BrandtCzłonek ZarząduTomasz Brandt


Nazwa jednostki:PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PAMAPOL S.A.
Adres:WIELUŃSKA 2 2, 97-438 RUSIEC
Telefon:043 6766020
Fax:043 6766887
Email:krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl
www:www.pamapol.com.pl
NIP:832-176-16-81
REGON:730365765

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR