pixelg
SA-QSr1 - 2019-05-15 - PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA (PATENTUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA (PATENTUS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-15
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnośląska11
(ulica)(numer)
(32) 210 00 78(32) 210 12 14
(telefon)(fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.plwww.patentus.pl
(e-mail)(www)
638-14-35-033273585931
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Przychody netto ze sprzedaży12 52130 4792 9106 493
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 0903 192253680
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6943 074161655
Zysk (strata) netto6302 502146533
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej6312 490147530
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolujących (1)12 (0)3
Całkowity dochód ogółem6302 502146533
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej6312 490147530
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym (1)12 (0)3
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 00029 500 00029 500 00029 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,243,010,750,74
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )0,020,080,000,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 336 (4 873)2 634 (1 038)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (759) (3 196) (176) (681)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 573)7 645 (3 386)1 629
Przepływy pieniężne netto, razem (3 996) (424) (929) (90)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów
Aktywa trwałe83 86096 76419 49622 993
Aktywa obrotowe63 91774 29914 86017 655
Aktywa razem147 777171 06334 35640 647
Zobowiązania długoterminowe26 86628 4846 2466 768
Zobowiązania krótkoterminowe25 43653 9205 91412 812
Kapitał własny95 47588 65922 19721 067
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym0000
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 7432 804
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące845791196188
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,30134,2085
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,30334,6940
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży11 25929 7982 6166 348
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 0733 082249657
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6962 982162635
Zysk (strata) netto6332 431147518
Całkowity dochód ogółem6332 431147518
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 00029 500 00029 500 00029 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,202,980,740,72
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )0,020,080,000,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 078 (4 965)2 574 (1 058)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (733) (3 154) (170) (672)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 612)7 680 (3 396)1 636
Przepływy pieniężne netto, razem (4 267) (439) (992) (94)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów
Aktywa trwałe81 86694 65619 03322 492
Aktywa obrotowe62 86073 20514 61417 395
Aktywa razem144 726167 86133 64739 886
Zobowiązania długoterminowe26 08227 8666 0646 621
Zobowiązania krótkoterminowe24 34152 1905 65912 401
Kapitał własny94 30387 80521 92420 864
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 7432 804
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,30134,2085
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,30334,6940

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów opgłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: 31.03.2019r. - 4,3013 PLN; 31.03.2018r. - 4,2085 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym - I kwartał 2019 roku - 4,3033 PLN; I kwartał 2018 roku - 4,6940 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU.pdfSKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-15JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU


Nazwa jednostki:PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PATENTUS S.A.
Adres:Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna
Telefon:(32) 210 00 78
Fax:(32) 210 12 14
Email:biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl
www:www.patentus.pl
NIP:638-14-35-033
REGON:273585931

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR