pixelg
SA-QSr3 - 2016-11-14 - PBG SA (PBG)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki PBG SA (PBG) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSF/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-11-14
PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBGBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-081Wysogotowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skórzewska35
(ulica)(numer)
(061) 6651700(061) 6651701, 6641900
(telefon)(fax)
polska@pbg-sa.plwww.pbg-sa.pl
(e-mail)(www)
777-21-94-746631048917
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży1 315 3061 139 042301 068273 907

Zysk (strata) z działalności operacyjnej850 121(113 008)194 589(27 175)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem840 653(114 088)192 422(27 435)

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej832 810(121 712)190 627(29 268)

- akcjonariuszom jednostki dominującej875 469(98 965)200 391(23 798)

- akcjonariuszom niekontrolującym(42 659)(22 747)(9 765)(5 470)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający:832 810(121 767)190 627(29 281)

- akcjonariuszom jednostki dominującej875 469(98 993)200 391(23 805)

- akcjonariuszom niekontrolującym(42 659)(22 774)(9 765)(5 476)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Całkowite dochody przypadające:829 555(130 772)189 882(31 447)

- akcjonariuszom jednostki dominującej872 909(107 689)199 740(25 896)

- akcjonariuszom niekontrolującym(43 354)(23 083)(9 859)(5 551)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 2,75 (6,93)0,63 (1,67)

Rozwodniona strata na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 2,75 (6,93)14,02 (1,67)

Średni kurs PLN / EURxx4,36884,1585

Rachunek przepływów pieniężnych

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(127 776)(52 972)(29 247)(12 738)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej4 90712 8141 1233 081

Środki pieniężne netto z działalności finansowej21 276153 5994 87036 936

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(101 593)113 441(23 254)27 279

Średni kurs PLN / EURxx4,36884,1585

Bilans, dane na dzień:30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015

Aktywa1 796 9852 193 807416 740514 797

Zobowiązania długoterminowe555 201579 028128 757135 874

Zobowiązania krótkoterminowe968 6062 422 879224 630568 550

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(27 744)(1 159 154)(6 434)(272 006)

Kapitał podstawowy14 29514 2953 3153 354

Liczba akcji ( w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000

Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(1,94)(81,09)(0,45)(19,03)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)----

Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,31204,2615

Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki PBG za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży25 44385 6495 824 20 596

Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 055 383(73 773)241 573 (17 740)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem959 057(209 664)219 524 (50 418)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej959 057(209 664)219 524 (50 418)

Całkowity dochód (strata) netto959 057(209 664)219 524 (50 418)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,02(14,67)0,69 (3,53)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,02(14,67)0,69 (3,53)

Średni kurs PLN / EURxx4,36884,1585

Rachunek przepływów pieniężnych

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(157 738)(81 302)(36 106)(19 551)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej24 9063 3875 701814

Środki pieniężne netto z działalności finansowej6 67454 7921 52813 176

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(126 158)(23 123)(28 877)(5 560)

Średni kurs PLN / EURxx4,36884,1585

Bilans, dane na dzień:30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015

Aktywa646 728923 359149 983216 675

Zobowiązania długoterminowe462 070372 305107 15987 365

Zobowiązania krótkoterminowe213 3551 801 21549 479422 672

Kapitał podstawowy14 29514 2953 3153 354

Liczba akcji (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(2,01)(87,45)(0,47)(20,52)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)----

Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,31204,2615Powyższe dane finansowe narastająco za 3 kwartał 2016 roku i 3 kwartał 2015 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 września 2016 roku - 4,3120 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2015 roku - 4,2615 PLN/EUR)- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego: od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2015 roku - 4,3688 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku - 4, 1585 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

Raport GK PBG za III kwartał 2016 roku.pdfRaport za III kwartał 2016 roku zawierający:
- śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG - śródroczne sprawozdanie Spółki PBG SA
- informację dodatkową do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PBG
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2016-11-14Jerzy WiśniewskiPrezes Zarządu


2016-11-14Mariusz ŁożyńskiWiceprezes Zarządu


2016-11-14Kinga Banaszak-FilipiakWiceprezes Zarządu


2016-11-14Dariusz SzymańskiWiceprezes Zarządu


2016-11-14Bożena CioskCzłonek ZarząduNazwa jednostki:PBG SA
Nazwa skrócona jednoskti:PBG
Adres:Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo
Telefon:(061) 6651700
Fax:(061) 6651701, 6641900
Email:polska@pbg-sa.pl
www:www.pbg-sa.pl
NIP:777-21-94-746
REGON:631048917

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy