pixelg
SA-PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-08-22
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży734 441721 160171 278170 105
Zysk na działalności operacyjnej81 590121 00019 02828 541
Zysk przed opodatkowaniem65 227112 14515 21226 452
Zysk netto41 802108 1159 74925 502
EBITDA131 666155 66030 70636 717
Pozostałe dochody całkowite netto4626310815
Całkowite dochody ogółem42 264108 1789 85625 517
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej97 50288 96522 73820 985
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(123 142)(126 629)(28 718)(29 869)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej33 76118 1457 8734 280
Przepływy pieniężne netto8 121(19 519)1 894(4 604)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)19 85319 85319 85319 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/w EUR)2,115,450,491,28
Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa trwałe1 504 0851 411 877353 736328 343
Aktywa obrotowe424 529374 78099 84287 158
Kapitał własny685 272808 005161 165187 908
Kapitał akcyjny19 85319 8534 6694 617
Zobowiązania długoterminowe776 525542 236182 626126 101
Zobowiązania krótkoterminowe466 817436 416109 788101 492
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/w EUR)34,5240,708,129,47


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF_GK PCC Rokita_IH 2019.pdfSkrócone skosolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2019
SSF_ Raport z przegladu_PCC Rokita_IH 2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
SF_PCC Rokita_IH 2019.pdfSkrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita za I półrocze 2019
SF_Sprawozdanie z badania_PCC Rokita_IH 2019.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Spr Zarządu_ GK PCC Rokita_IH 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za I półrocze 2019
WDF_GK PCC Rokita_IH 2019.pdfWybrane dane finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2019
WDF_PCC Rokita_IH 2019.pdfWybrane dane finansowe PCC Rokita za I półrocze 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-22Wiesław KlimkowskiPrezes Zarządu
2019-08-22Rafał ZdonWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PCC ROKITA S.A.
Adres:Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 794 2000
Fax:+48 71 794 39 11
Email:ir.rokita@pcc.eu
www:www.pcc.rokita.pl
NIP:917-00-000-15
REGON:930613932

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PCC Rokita SA
PCCROKITA
2020-01-30 terminarz raportów
2019-11-14 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-11-13 wprowadzenie do obrotu obligacji serii GA
2019-11-12 dopuszczenie do obrotu obligacji serii GA
2019-11-06 rejestracja obligacji serii GA w KDPW
2019-10-31 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-10-23 zakończenie subskrypcji obligacji serii GA
2019-10-22 przydział obligacji serii GA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR