pixelg
spór z firmą HH Technology Corp. - 2019-10-03 - PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PCCROKITA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

spór z firmą HH Technology Corp. - komunikat spółki PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PCCROKITA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2019

Data sporządzenia: 2019-10-03
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Spór z firmą HH Technology Corp.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: Spółka , PCC Rokita ), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), informuje, że w dniu 3 października 2019 r. otrzymał od pełnomocnika Spółki informację, iż do Sądu Okręgowego we Wrocławiu (dalej: Sąd Okręgowy ) został złożony pozew przez HH Technology Corp., 500 Cummings Center STE 3470 Beverly, MA 01915, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: HH Technology ) (dalej: Pozew ), w którym HH Technology wnosi o:

- nakazanie PCC Rokita zaniechania naruszania zastrzeżeń patentu nr 210255 Sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu (dalej: Patent ), w tym w szczególności zakazanie PCC Rokita oferowania i wprowadzania do obrotu alkoksylatów opartych na alkoholach tłuszczowych (dalej: Alkoksylaty ) oraz nakazanie PCC Rokita wycofania z obrotu Alkoksylatów lub produktów powstałych przy wykorzystaniu tych Alkoksylatów,
- nakazanie PCC Rokita wydania do rąk HH Technology znajdujących się w jej posiadaniu Alkoksylatów,
- zasądzenie od PCC Rokita na rzecz HH Technology zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości poniesionej przez HH Technology szkody w wyniku bezprawnego korzystania z Patentu ustalonej w toku postępowania wraz z odsetkami,
- nakazanie PCC Rokita podania do publicznej wiadomości sentencji wyroku uznającego w całości bądź w części powództwo, poprzez publikację w dzienniku Rzeczpospolita lub upublicznienie wyroku na koszt PCC Rokita, jeżeli Spółka by tego nie zrobiła.

W Pozwie HH Technology nie wskazuje wartości przedmiotu sporu uzasadniając takie działanie m.in. argumentem, iż w sprawach z zakresu naruszenia praw własności intelektualnej ustalenie wartości przedmiotu sporu może nastręczać istotne trudności. HH Technology swoje stanowisko w kwestii braku wskazania wartości przedmiotu sporu uzasadnia praktyką sądów oraz głosami doktryny.

PCC Rokita informuje jednak, że będzie całkowicie kwestionować ww. roszczenia.

Jednocześnie PCC Rokita wskazuje, iż miało już miejsce postępowanie sądowe w związku ze złożonym przez HH Technology wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń HH Technology o zaniechanie naruszenia przez Spółkę Patentu (dalej: Wniosek ), o czym PCC Rokita informowała w kolejnych raportach bieżących nr 4/2019, 5/2019, 8/2019 i 27/2019. Prowadzone postępowanie sądowe zakończyło się ostatecznie oddaleniem w całości Wniosku. Finalnie, w orzeczeniu z dnia 18 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (dalej: Sąd Apelacyjny ) wskazał, że w sprawie nie zostały spełnione przesłanki niezbędne do udzielenia HH Technology zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny podkreślił, iż brak jest możliwości uznania, aby przedłożone przez HH Technology środki dowodowe stanowiły środek wystarczający dla uprawdopodobnienia naruszenia przez PCC Rokita patentu nr 210255. Ponadto zdaniem Sądu Apelacyjnego, HH Technology nie uprawdopodobnił także istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, a obie przesłanki tj. uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego muszą wystąpić kumulatywnie, aby zabezpieczenie mogło być udzielone.

PCC Rokita niezależnie od wykazania bezzasadności roszczeń HH Technology w toku postępowania sądowego dotyczącego Wniosku, wystąpiła także o unieważnienie Patentu do Urzędu Patentowego RP. Postępowanie o unieważnienie Patentu jest w toku.

PCC Rokita nie wyklucza dochodzenia od HH Technology w przyszłości roszczeń dotyczących szkody wyrządzonej Spółce przez bezpodstawne działania HH Technology.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-03Wiesław KlimkowskiPrezes Zarządu
2019-10-03Zbigniew SkorupaProkurent


Nazwa jednostki:PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PCC ROKITA S.A.
Adres:Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 794 2000
Fax:+48 71 794 39 11
Email:ir.rokita@pcc.eu
www:www.pcc.rokita.pl
NIP:917-00-000-15
REGON:930613932

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PCC Rokita SA
PCCROKITA
2020-03-19 SA - RS
2020-03-19 SA - R
2020-03-19 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2020-03-12 aneks do umowy na zakup energii elektrycznej
2020-03-10 powołanie zarządu
2020-03-06 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-01-30 terminarz raportów
2019-11-14 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy