pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2017-05-30
PC GUARD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PC GUARDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-569Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Różana63A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@pcguard.plwww.pcguard.pl
(e-mail)(www)
779-21-28-540639792992
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów505 530 118 122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej433 469 101 108
Zysk (strata) brutto-578 -687 -135 -158
Zysk (strata) netto-578 -687 -135 -158
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,02-0,020,00-0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,02-0,020,00-0,01
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej0 -1 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej1 0 0 0
Przepływyw pieniężne netto - razem1 -1 0 0
31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
Aktywa razem6 507 6 299 1 542 1 424
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania31 378 30 591 7 436 6 915
Zobowiązania długoterminowe2 124 1 944 503 439
Zobowiązania krótkoterminowe29 254 28 647 6 932 6 475
Kapitał własny-24 871 -24 292 -5 894 -5 491
Kapitał zakładowy30 689 30 689 7 273 6 937
Liczba akcji (w sztukach) 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,81-0,79-0,19-0,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,81-0,79-0,19-0,18
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0 0 0 0
Zysk z działalności operacyjnej-68 -58 -16 -13
Zysk (strata) brutto-303 -410 -71 -94
Zysk (strata) netto-303 -410 -71 -94
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej0 0 0 -0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto - razem0 0 0 -0
31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
Aktywa razem4 713 4 652 1 117 1 052
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 448 15 085 3 661 3 410
Zobowiązania długoterminowe427 394 101 89
Zobowiązania krótkoterminowe15 021 14 690 3 560 3 321
Kapitał własny-10 736 -10 432 -2 544 -2 358
Kapitał zakładowy30 689 30 689 7 273 6 937
Liczba akcji (w sztukach) 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,35-0,34-0,08-0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,35-0,34-0,08-0,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK_PCG_1Q2017.pdfRozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 1
GK_PCG_1Q2017.2.pdfRozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 2
GK_PCG_1Q2017.3.pdfRozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 3
GK_PCG_1Q2017.4.pdfRozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 4
GK_PCG_1Q2017.5.pdfRozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 5
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-30Aneta Frukacz
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:PC GUARD S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:PC GUARD
Adres:Różana 63A, 02-569 Warszawa
Email:biuro@pcguard.pl
www:www.pcguard.pl
NIP:779-21-28-540
REGON:639792992

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PC Guard SA
PCGUARD
2017-08-21 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-07-10 REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA
2017-07-04 PC GUARD S.A. (15/2017) ZAKOŃCZENIE PROCESU SCALANIA AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
2017-06-22 PC GUARD SA (14/2017) PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD KDPW UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARTOŚCI NOMINALEJ AKCJI SPÓŁKI.
2017-06-21 Doręczenie Emitentowi postanowienia Sądu Rejestrowego dotyczącego rejestracji zmian w statucie Emitenta (w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 9/2017 z dnia 7 czerwca 2017r.)
2017-06-13 PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD GPW UCHWAŁY O ZAWIESZENIU OBROTU AKCJAMI SPÓŁKI PC GUARD S.A. ORAZ INFORMACJA O ZŁOŻENIU PRZEZ SPÓŁKĘ PC GUARD S.A. WNIOSKU DO KDPW O DOKONANIE SCALENIA AKCJI.
2017-06-09 Przesunięcie terminu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2017-06-09 Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami i ustalenie dnia referencyjnego oraz zawarcie umowy o uzupełnienie tak zwanych resztówek scaleniowych".

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR