pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2017-05-30 - PC GUARD S.A. (PCGUARD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki PC GUARD S.A. (PCGUARD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2017-05-30
PC GUARD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PC GUARDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-569Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Różana63A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@pcguard.plwww.pcguard.pl
(e-mail)(www)
779-21-28-540639792992
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów505 530 118 122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej433 469 101 108
Zysk (strata) brutto-578 -687 -135 -158
Zysk (strata) netto-578 -687 -135 -158
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,02-0,020,00-0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,02-0,020,00-0,01
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej0 -1 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej1 0 0 0
Przepływyw pieniężne netto - razem1 -1 0 0
31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
Aktywa razem6 507 6 299 1 542 1 424
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania31 378 30 591 7 436 6 915
Zobowiązania długoterminowe2 124 1 944 503 439
Zobowiązania krótkoterminowe29 254 28 647 6 932 6 475
Kapitał własny-24 871 -24 292 -5 894 -5 491
Kapitał zakładowy30 689 30 689 7 273 6 937
Liczba akcji (w sztukach) 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,81-0,79-0,19-0,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,81-0,79-0,19-0,18
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0 0 0 0
Zysk z działalności operacyjnej-68 -58 -16 -13
Zysk (strata) brutto-303 -410 -71 -94
Zysk (strata) netto-303 -410 -71 -94
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej0 0 0 -0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto - razem0 0 0 -0
31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
Aktywa razem4 713 4 652 1 117 1 052
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 448 15 085 3 661 3 410
Zobowiązania długoterminowe427 394 101 89
Zobowiązania krótkoterminowe15 021 14 690 3 560 3 321
Kapitał własny-10 736 -10 432 -2 544 -2 358
Kapitał zakładowy30 689 30 689 7 273 6 937
Liczba akcji (w sztukach) 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,35-0,34-0,08-0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,35-0,34-0,08-0,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK_PCG_1Q2017.pdfRozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 1
GK_PCG_1Q2017.2.pdfRozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 2
GK_PCG_1Q2017.3.pdfRozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 3
GK_PCG_1Q2017.4.pdfRozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 4
GK_PCG_1Q2017.5.pdfRozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 5
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-30Aneta Frukacz
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:PC GUARD S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:PC GUARD
Adres:Różana 63A, 02-569 Warszawa
Email:biuro@pcguard.pl
www:www.pcguard.pl
NIP:779-21-28-540
REGON:639792992

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PC Guard SA
PCGUARD
2017-08-21 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-07-10 REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA
2017-07-04 PC GUARD S.A. (15/2017) ZAKOŃCZENIE PROCESU SCALANIA AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
2017-06-22 PC GUARD SA (14/2017) PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD KDPW UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARTOŚCI NOMINALEJ AKCJI SPÓŁKI.
2017-06-21 Doręczenie Emitentowi postanowienia Sądu Rejestrowego dotyczącego rejestracji zmian w statucie Emitenta (w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 9/2017 z dnia 7 czerwca 2017r.)
2017-06-13 PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD GPW UCHWAŁY O ZAWIESZENIU OBROTU AKCJAMI SPÓŁKI PC GUARD S.A. ORAZ INFORMACJA O ZŁOŻENIU PRZEZ SPÓŁKĘ PC GUARD S.A. WNIOSKU DO KDPW O DOKONANIE SCALENIA AKCJI.
2017-06-09 Przesunięcie terminu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2017-06-09 Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami i ustalenie dnia referencyjnego oraz zawarcie umowy o uzupełnienie tak zwanych resztówek scaleniowych".

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy