pixelg
SA-QSr3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr3

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-06
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-950WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
tys. złtys. EUR
3 KWARTAŁY 20193 KWARTAŁY 20183 KWARTAŁY 20193 KWARTAŁY 2018
Wynik z tytułu odsetek4 049 3743 699 216939 835869 688
Wynik z tytułu prowizji i opłat1 879 0381 824 314436 113428 897
Zysk brutto2 070 1022 070 578480 458486 794
Zysk netto1 482 8921 538 611344 170361 728
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku1 480 6611 537 933343 652361 569
Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli2 231678518159
Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)5,645,861,311,38
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)5,645,861,311,38
Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR)6,607,901,551,86
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
tys. złtys. EUR
3 KWARTAŁY 20193 KWARTAŁY 20183 KWARTAŁY 20193 KWARTAŁY 2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 715 092-8 184 431-630 156-1 924 164
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 335 54711 260 832-542 0662 647 427
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 744 955-159 959-404 994-37 606
Przepływy pieniężne netto, razem-6 795 5942 916 442-1 577 216685 657
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
tys. złtys. EUR
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem198 804 400191 089 80545 455 55144 439 490
Zobowiązania wobec Banku Centralnego5 0375 0671 1521 178
Zobowiązania wobec innych banków6 138 1825 615 6311 403 4621 305 961
Zobowiązania wobec klientów153 720 835149 491 05935 147 43834 765 363
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli12 40711 4912 8372 672
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku22 811 52022 796 7265 215 7315 301 564
Kapitał zakładowy262 470262 47060 01261 040
Liczba akcji (w szt.)262 470 034262 470 034262 470 034262 470 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)86,9186,8519,8720,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)86,9186,8519,8720,20
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
tys. złtys. zł
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Łączny współczynnik kapitałowy (%)17,217,417,217,4
Aktywa ważone ryzykiem132 825 798125 179 11830 369 90129 111 423
Fundusze podstawowe (Tier I)20 523 79019 796 8944 692 6544 603 929
Fundusze uzupełniające (Tier II)2 350 0002 000 000537 315465 116
Wybrane jednostkowe dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
tys. złtys. EUR
3 KWARTAŁY 20193 KWARTAŁY 20183 KWARTAŁY 20193 KWARTAŁY 2018
Wynik z tytułu odsetek3 942 3133 606 857914 987847 974
Wynik z tytułu prowizji i opłat1 531 8921 509 570355 543354 901
Zysk brutto2 111 3312 153 221490 027506 223
Zysk netto1 566 5351 650 827363 583388 110
Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)5,976,291,391,48
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)5,976,291,391,48
Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR)6,607,901,551,86
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
tys. złtys. EUR
3 KWARTAŁY 20193 KWARTAŁY 20183 KWARTAŁY 20193 KWARTAŁY 2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 904 215-5 959 304-674 051-1 401 035
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 293 18911 465 980-532 2352 695 658
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 255 951-2 584 333-291 499-607 578
Przepływy pieniężne netto, razem-6 453 3552 922 343-1 497 785687 045
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
tys. złtys. EUR
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem191 648 292184 347 17643 819 34642 871 436
Zobowiązania wobec Banku Centralnego5 0375 0671 1521 178
Zobowiązania wobec innych banków3 444 4152 921 955787 547679 524
Zobowiązania wobec klientów154 296 471150 132 02835 279 05434 914 425
Kapitał własny21 956 43321 821 9985 020 2205 074 883
Kapitał zakładowy262 470262 47060 01261 040
Liczba akcji (w szt.)262 470 034262 470 034262 470 034262 470 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)78,4283,1417,9319,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)78,4283,1417,9319,33
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
tys. złtys. EUR
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III)18,818,718,818,7
Aktywa ważone ryzykiem121 955 497116 258 80227 884 46527 036 931
Fundusze podstawowe (Tier I)20 596 19619 714 7544 709 2094 584 827
Fundusze uzupełniające (Tier II)2 350 0002 000 000537 315465 116

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:•  do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 30.09.2019 - 1 EUR = 4,3736 PLN oraz na 31.12.2018 - 1 EUR = 4,3000 PLN,• do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBPna ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za 3 kwartały 2019 oraz 3 kwartały 2018 - 1 EUR = 4,3086 PLN oraz 1 EUR = 4,2535 PLN•  do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat,•  do przeliczenia dywidendy – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2018 roku oraz 2017 roku – 1 EUR = 4,2669 PLN oraz 1 EUR = 4,2447 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe_09_2019_Grupa.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane dane finansowe_09 2019_Bank.pdfWybrane jednostkowe dane finansowe
Raport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_III_kwartał_2019 roku.pdfRaport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2019 roku
Selected financial data_Group_09_2019.pdfSelected consolidated financial data
Selected financial data_Bank_09 2019.pdfSelected unconsolidated financial data
Report of Bank Pekao S.A. Group for the third quarter of 2019.pdfReport of Bank Pekao S.A. Group for the third quarter of 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-05Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku
2019-11-05Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05Michał Lehmann Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05Tomasz Styczyński Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05Marek Tomczuk Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05Grzegorz OlszewskiCzłonek Zarządu Banku
2019-11-05Piotr Wetmański Członek Zarządu Banku


Nazwa jednostki:BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK PEKAO SA
Adres:GRZYBOWSKA 53/57, 00-950 WARSZAWA
Telefon:656 00 00
Fax:656 00 04
Email:bri@pekao.com.pl
NIP:526-000-68-41
REGON:000010205

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR