pixelg
zmiana w zarządzie - 2019-11-29 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PEKAO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana w zarządzie - komunikat spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PEKAO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2019
Data sporządzenia:2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku oraz powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. Pan Michał Krupiński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz ze składu Zarządu Banku ze skutkiem natychmiastowym. W rezygnacji nie podano przyczyn jej złożenia.

Rada Nadzorcza Banku złożyła podziękowania Panu Michałowi Krupińskiemu za wkład wniesiony w rozwój Banku.

Ponadto w dniu 29 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Banku, po ocenie odpowiedniości, powołała, z dniem 29 listopada 2019 r., Pana Marka Lusztyna, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego działalność Pionu Zarządzania Ryzykami, na funkcję Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Do chwili spełnienia powyższego warunku, od którego uzależnione jest powołanie Pana Marka Lusztyna na funkcję Prezesa Zarządu Banku, Rada Nadzorcza Banku powierzyła Panu Markowi Lusztynowi kierowanie pracami Zarządu Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Lusztyn nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Lusztyn nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Marka Lusztyna, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)
Załączniki
PlikOpis
CV Dr Marek Lusztyn PL.pdfCV
CV Dr Marek Lusztyn ENG.pdfCV
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29
Tomasz Kubiak
Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-29Paweł RzeźniczakDyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy


Nazwa jednostki:BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK PEKAO SA
Adres:GRZYBOWSKA 53/57, 00-950 WARSZAWA
Telefon:656 00 00
Fax:656 00 04
Email:bri@pekao.com.pl
NIP:526-000-68-41
REGON:000010205

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bank Pekao SA
PEKAO
2020-08-08 kupno akcji fantomowych przez osoby powiązane
2020-08-06 transakcje na akcjach fantomowych przez osoby powiązane
2020-08-05 SA - PSr
2020-06-16 powołanie wiceprezesa zarządu
2020-06-16 informacje niefinansowe
2020-06-05 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2020-06-01 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2020-05-29 wpływ skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na wyniki grupy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy