pixelg
formularz raportu rocznego - 2020-02-21 - Pekao Bank Hipoteczny SA (PEKAO-BANK-HIPOTECZNY-SA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz raportu rocznego - komunikat spółki Pekao Bank Hipoteczny SA (PEKAO-BANK-HIPOTECZNY-SA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską
w walucie
data przekazania: 2020-02-21
Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skierniewicka10A
(ulica)(numer)
022 852 1900
(telefon)(fax)
poczta@pekaobh.plwww.pekaobh.pl
(e-mail)(www)
527-10-28-697011183360
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Rachunek zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek31 56329 2427 3376 853
Wynik z tytułu prowizji i opłat69317816142
Wynik na działalności operacyjnej-43 0813 438-10 015806
Strata/Zysk przed opodatkowaniem-43 0813 438-10 015806
Strata / Zysk za okres-37 7022 554-8 764599
Strata / Zysk na jedną akcję-16,911,15-3,930,27
Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej65 541-208 11715 236-48 775
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5922 032138476
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-89 079211 925-20 70749 667
Przepływy pieniężne netto, razem-22 9465 840-5 3331 368
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa razem2 546 9262 414 484598 081561 508
Kredyty udzielone klientom2 365 3422 234 843555 440519 731
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1 777 8541 829 927417 484425 564
Zobowiązania wobec banków458 294244 413107 61956 840
Kapitał własny281 045318 28865 99674 020
Kapitał zakładowy223 000223 00052 36651 860
Liczba akcji (w szt.)2 2302 2302 2302 230
Wartość księgowa na jedną akcję1261433033
Adekwatność kapitałowa
Łączny współczynnik kapitałowy (%)15,52%18,50%15,52%18,50%
Ekspozycje ważone ryzykiem1 778 4141 676 533417 615389 891
Fundusze własne285 239321 78966 98174 835

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:- do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej - średni kurs ogłoszony przez NBP na 31 grudnia 2019 r. - 1 EUR = 4,2585 oraz na 31 grudnia 2018 r. – 1 EUR = 4,3000, - do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za 2019 r. oraz za 2018 r. – 1 EUR = 4,3018 oraz 1 EUR = 4,2669, - do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych – kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat., - do przeliczenia pozycji adekwatności kapitałowej – kursy zastosowane do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pekao Bank Hipoteczny S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL.pdfSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r
List Prezesa Zarządu 2019.pdfList Prezesa Zarządu Banku
Sprawozdanie Finansowe 2019.pdfSprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Pekao Bank Hipotecznego S.A. w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
Oświadczenie Zarządu dot. pkt 7 Rozporządzenia.pdfInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku
Ocena Sprawozdania RN 2019.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Oświadczenie RN dot. pkt 7 i 8 Rozporządzenia.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-21Tomasz MikodaPrezes Zarządu
2020-02-21Agnieszka DomaradzkaCzłonek Zarządu
2020-02-21Rafał LitwińczukCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-21Ilona Chałas-GłąbGłowny Księgowy


Nazwa jednostki:Pekao Bank Hipoteczny SA
Nazwa skrócona jednoskti:PEKAO BANK HIPOTECZNY
Adres:Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
Telefon:022 852 1900
Email:poczta@pekaobh.pl
www:www.pekaobh.pl
NIP:527-10-28-697
REGON:011183360

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy