pixelg
formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-15 - POLENERGIA SA (PEP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki POLENERGIA SA (PEP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-11-15
POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-526Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krucza24/26
(ulica)(numer)
022 522 39 00022 522 31 61
(telefon)(fax)
info@polenergia.plwww.polenergia.pl
(e-mail)(www)
5261888932012693488
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży - ogółem1 947 6272 560 762452 034602 040
Zysk z działalności operacyjnej123 24446 17428 60410 856
Zysk (strata) brutto90 8213 12021 079734
Zysk (strata) netto74 591-13 24717 312-3 114
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej74 559-13 24317 305-3 113
Całkowite dochody za okres74 683-12 46217 334-2 930
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej184 044114 56642 71626 935
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-49 06659 478-11 38813 983
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-146 052-135 924-33 898-31 956
Przepływy pieniężne netto, razem-11 07438 120-2 5708 962
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,64-0,290,38-0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,64-0,290,38-0,07
Stan na 2019-09-30Stan na 2018-12-31Stan na 2019-09-30Stan na 2018-12-31
Aktywa, razem2 510 5273 054 282574 018710 298
Zobowiązania1 250 1031 868 541285 829434 544
Zobowiązania długoterminowe953 757954 389218 071221 951
Zobowiązania krótkoterminowe296 346914 15267 758212 593
Kapitał własny1 260 4241 185 741288 189275 754
Kapitał zakładowy90 88790 88720 78121 137
Liczba akcji (w szt.)45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)27,7426,096,346,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)27,7426,096,346,07
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 21 61810 6055 0172 493
Zysk z działalności operacyjnej-8 498-11 815-1 972-2 778
Zysk (strata) brutto-13 458-43 194-3 124-10 155
Zysk (strata) netto-12 853-52 087-2 983-12 246
Całkowity dochód za okres-12 853-52 087-2 983-12 246
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 540-14 383822-3 381
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-61 0405 863-14 1671 378
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 305-231-303-54
Przepływy pieniężne netto, razem-58 805-8 751-13 648-2 057
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,28-1,15-0,07-0,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,28-1,15-0,07-0,27
Stan na 2019-09-30Stan na 2018-12-31Stan na 2019-09-30Stan na 2018-12-31
Aktywa, razem1 082 4911 092 606247 506254 094
Zobowiązania21 20518 4674 8484 295
Zobowiązania długoterminowe1 30730129970
Zobowiązania krótkoterminowe19 89818 1664 5504 225
Kapitał własny1 061 2861 074 139242 657249 800
Kapitał zakładowy90 88790 88720 78121 137
Liczba akcji (w szt.)45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,3523,645,345,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,3523,645,345,50

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku - 4,3736 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 EUR/PLN,- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku - 4,3086 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku - 4,2535 EUR/PLN.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15Michał MichalskiPrezes Zarządu
2019-11-15Robert NowakCzłonek Zarządu
2019-11-15Iwona SierżęgaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:POLENERGIA SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLENERGIA
Adres:Krucza 24/26, 00-526 Warszawa
Telefon:022 522 39 00
Fax:022 522 31 61
Email:info@polenergia.pl
www:www.polenergia.pl
NIP:5261888932
REGON:012693488

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR