pixelg
informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy - 2016-07-06 - POLENERGIA SA (PEP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy - komunikat spółki POLENERGIA SA (PEP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2016

Data sporządzenia: 2016-07-06
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Polenergia S.A. ( Spółka ) niniejszym informuje, że w związku z tym, że w dniu 15 lipca 2016 roku wchodzi w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ( Ustawa ), Spółka zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co, do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia. Z uwagi na zapisy Ustawy dotyczące minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań wspomniane projekty nie mogą być dalej kontynuowane. Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży projektu farmy wiatrowej (ostatnia rata która miała zostać uregulowana wraz z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie farmy wiatrowej). Łączna kwota wspomnianych odpisów to ok. 55 mln złotych. Odpisy mają charakter niegotówkowy. Zostaną one ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik skorygowanej EBITDA .
Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Zostaną one uwzględnione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2016 roku, którego publikacja nastąpi 10 sierpnia 2016 roku.
Z uwagi na konieczność dokonania powyższych odpisów, a także na utrzymujący się stan niepewności regulacyjnej, Spółka niniejszym odwołuje prognozę wyników na rok 2016 podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2016. Spółka nie planuje także publikować prognozy wyników na kolejna lata. Spółka na bieżąco analizuje zmieniające się dynamicznie otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane i wpływ wspomnianych regulacji na działanie Spółki i jej wyniki finansowe. W chwili obecnej, z uwagi na brak rozporządzeń wykonawczych, nie jest możliwe, dokonanie kompleksowej oceny wpływu nowych regulacji na Spółkę i konieczności dokonania ewentualnych dalszych odpisów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-06Jacek GłowackiWiceprezes Zarządu
2016-07-06Bartłomiej DujczyńskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:POLENERGIA SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLENERGIA
Adres:Krucza 24/26, 00-526 Warszawa
Telefon:022 8407570
Fax:022 6518901
Email:info@pepsa.com.pl
www:pepsa.com.pl
NIP:5261888932
REGON:012693488

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy