pixelg
SA-QSr3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr3

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEESSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
18-402Łomża
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Poznańska121
(ulica)(numer)
(0-86) 218 44 04(0-86) 218 32 42
(telefon)(fax)
pepees@pepees.plwww.pepees.pl
(e-mail)(www)
718-10-05-512450096365
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały180 383174 29641 86640 977
Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały21 04811 0894 8852 607
Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej21 03011 2354 8812 641
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały77 82552 42918 06312 326
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały(33 198)(24 558)(7 705)(5 774)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 3 kwartały(78 342)(56 863)(18 183)(13 369)
Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały(33 715)(28 992)(7 825)(6 816)
Aktywa razem na dzień 30.09.2019 r. i 31.12.2018 r.303 520333 92569 39877 657
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 30.09.2019 r. i 31.12.2018 r.175 499165 39940 12738 465
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN)0,220,120,050,03
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2019 r. i 31.12.2018 r. (wartość wyrażona w PLN)1,851,740,420,40

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2019 r.” i „2018 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku.
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: -        wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3736 PLN, -        wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3000 PLN, -         wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2019 roku - 1 EUR = 4,3086 PLN, -         wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2018 roku - 1 EUR = 4,2535 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PEPEES-QSr 3 2019-SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowany raport kwartalny - rozszerzony
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-07Wojciech FaszczewskiPrezes Zarządu
2019-11-07Tomasz RogalaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
Nazwa skrócona jednoskti:PEPEES
Adres:ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża
Telefon:(0-86) 218 44 04
Fax:(0-86) 218 32 42
Email:pepees@pepees.pl
www:www.pepees.pl
NIP:718-10-05-512
REGON:450096365

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR