pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie EUR
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-25
PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PFLEIDERER GROUP SADrzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-611Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska42AB
(ulica)(numer)
+48 71 747 10 00+48 71 747 11 41
(telefon)(fax)
office@pfleiderer.plwww.pfleiderer.pl
(e-mail)(www)
719-10-00-479450093817
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów522 277533 183
Zysk/strata na działalności operacyjnej3 52431 887
Zysk/strata przed opodatkowaniem-10 24313 537
Zysk/strata netto-11 1155 771
Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-11 1155 771
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej30 11229 800
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-33 832-35 697
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej-7 832-27 837
Przepływy pieniężne netto, razem-11 552-33 734
Aktywa, razem931 351902 167
Zobowiązania 813 069768 897
Zobowiązania długoterminowe570 912545 827
Zobowiązania krótkoterminowe242 157223 070
Kapitał własny118 282133 270
Kapitał akcyjny6 6926 692
Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego(w szt.)64 701 00764 701 007
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,210,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,832,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,28
dane dotyczące skróconego (jednostkowego) sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk/strata na działalności operacyjnej-17 453-7 433-4 067-1 761
Zysk/strata przed opodatkowaniem-5 71522 614-1 3325 359
Zysk/strata netto -8 07027 333-1 8806 477
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej-10 0951 538-2 352364
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej16 225123 2523 78029 207
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej-9 799-120 904-2 283-28 650
Przepływy pieniężne netto, razem-3 6693 886-855921
Aktywa, razem2 269 0662 278 687533 948529 755
Zobowiązania 1 140 8801 143 549268 468265 855
Zobowiązania długoterminowe3 74512488129
Zobowiązania krótkoterminowe1 137 1351 143 425267 586265 826
Kapitał własny1 128 1861 135 138265 481263 900
Kapitał akcyjny21 35121 3515 0244 964
Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego(w szt.)64 701 07764 701 07764 701 07764 701 077
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)*-0,160,46-0,030,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)17,4417,544,104,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,001,200,000,28

dla pozycji: X-XV, XXVIII-XXXIII dane są prezentowane odpowiednio:
kol.1 - na 30.06.2019
kol.2 - na 31.12.2018
kol.3 - na 30.06.2019
kol.4 - na 31.12.2018

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
signed_pol-2019-09-25 MANAGEMENT REPORT _ HY 2019 final-sig.pdfSprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej
signed_pol-2019-09-25 PFL Notes Q2 2019 final-sig.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_skonsolidowane_PL.pdfRaport Audytora dla Grupy Kapi tałowej
signed_20190925 PFL Group S-sig.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Pfleiderer Group S.A,
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_jednostkowe_PL.pdfRaport Audytora dla Pfleiderer Group S.A.
Fianancial_highlights_1H2019.pdfFinancial Highlights
2019-09-25 MANAGEMENT REPORT _ HY 2019 final.pdfDirector's Report - Pfleiderer Group
2019-09-25 PFL Notes Q2 2019 final.pdfConsolidated Financial Statements - Pfleiderer Group
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_skonsolidowane_EN.pdfAuditor's Reviev - Pfleiderer Group
20190925 PFL Group S.A. jednostkowe HY.2019- ang._FINAL.pdfNon-Consolidated Financial Statements - Pfleiderer Group S.A.
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_jednostkowe_EN.pdfAuditor's Reviev - Pfleiderer Group S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-25KRZYSZTOF NOWAKPROKURENT


Nazwa jednostki:PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PFLEIDERER GROUP SA
Adres:Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 747 10 00
Fax:+48 71 747 11 41
Email:office@pfleiderer.pl
www:www.pfleiderer.pl
NIP:719-10-00-479
REGON:450093817

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pfleiderer Group SA
PFLEIDER
2019-11-13 powołanie członka RN
2019-11-13 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN
2019-11-07 powołanie prezesa zarządu
2019-11-07 rezygnacja członka RN
2019-10-31 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-10-09 WZ - podjęte uchwały
2019-10-01 złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji
2019-10-01 WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR