pixelg
SA-RS - 2019-04-24 - PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PFLEIDER)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PFLEIDER) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie EUR
data przekazania: 2019-04-24
PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PFLEIDERER GROUP SADrzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-611Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska42AB
(ulica)(numer)
+48 71 747 10 00+48 71 747 11 41
(telefon)(fax)
office@pfleiderer.plwww.pfleiderer.pl
(e-mail)(www)
719-10-00-479450093817
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 062 4711 006 395
Zysk na działalności operacyjnej54 76246 081
Zysk przed opodatkowaniem24 21230 366
Zysk / strata netto5 90517 139
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej5 90517 139
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej71 579133 329
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-85 096-66 758
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej-36 833-80 452
Przepływy pieniężne netto, razem-50 350-13 881
Aktywa, razem902 167944 483
Zobowiązania 768 897710 009
Zobowiązania długoterminowe545 827465 447
Zobowiązania krótkoterminowe223 070244 562
Kapitał własny133 270234 474
Kapitał akcyjny6 6926 692
Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego(w szt.)64 701 00764 701 007
Zysk na jedną akcję zwykłą 0,100,27
Wartość księgowa na jedną akcję 2,063,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,280,26
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
pol-2019-04-23 MANAGEMENT REPORT _Year end 2018 final.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności
pol-2019-04-23 MANAGEMENT REPORT _Year end 2018 final.pdf.xadesSprawozdanie Zarządu z Działalności - podpisy certyfikowane
Sp5_PfleidererGroup_18p.pdfOpinia Audytora Raport Skonsolidowany
pol-23_04_2019 PFL Notes YE 2018 final.pdfSkonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe
pol-23_04_2019 PFL Notes YE 2018 final.pdf.xadesSkonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe - podpis certyfikowany
Ocena RN PGSA dotycząca sprawozdań za 2018.pdfOcena Sprawozdań Spółki i GK przez Radę Nadzorczą
Oświadczenie RN PGSA w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Informacja Zarządu PGSA_wybór firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej
FINANCIAL_HIGHLIGHTS_CONSOLIDATED_2018.pdfFinancial Highlights
2019-04-23 MANAGEMENT REPORT _Year end 2018 final.pdfManagement Report on Operations
2019-04-23 MANAGEMENT REPORT _Year end 2018 final.pdf.xadesManagement Report on Operations - certified signatures
Sp5_PfleidererGroup_18e.pdfAnnual Consolidated Financial Statements - Aditor's Opinion
23_04_2019 PFL Notes YE 2018 final.pdfAnnual Consolidated Financial Statements
23_04_2019 PFL Notes YE 2018 final.pdf.xadesAnnual Consolidated Financial Statements - certified signatures
Evaluation of PGSA SB re 2018 annual reports.pdfEvaluation of the annual financial statements and Management Report of the Company and CG by Supervisory Board
Declaration of PGSA SB re Audit Committee.pdfSupervisory Board's Statement - Audit Committee
Information MB PGSA_election of audit firm.pdfInformation of Management Board regarding an election of audit firm
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-24THOMAS SCHÄBINGER PREZES ZARZĄDU
2019-04-24NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU


Nazwa jednostki:PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PFLEIDERER GROUP SA
Adres:Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 747 10 00
Fax:+48 71 747 11 41
Email:office@pfleiderer.pl
www:www.pfleiderer.pl
NIP:719-10-00-479
REGON:450093817

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pfleiderer Group SA
PFLEIDER
2019-11-13 powołanie członka RN
2019-11-13 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN
2019-11-07 powołanie prezesa zarządu
2019-11-07 rezygnacja członka RN
2019-10-31 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-10-09 WZ - podjęte uchwały
2019-10-01 złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji
2019-10-01 WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy