pixelg
WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji, zmiana statutu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji, zmiana statutu

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr41/2019

Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 30 września 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rafała Kamińskiego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów za , 0 głosów przeciwko oraz 0 głosów wstrzymujących się .

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej sposób zmiany rodzaju akcji Spółki,
7. Zamknięcie obrad

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów za , 0 głosów przeciwko oraz 0 głosów wstrzymujących się .

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie: przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ) działając w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) ( Ustawa o ofercie ) postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki, tj. 64.701.007 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset jeden tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda, w tym:
a) 49.624.000 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych seriami A, B, C i D oraz
b) 15.077.007 (piętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych serią E.

- zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) pod kodem ISIN PLZPW0000017 ( Akcje ) oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF ) w sprawie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).
§2
Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
(a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),
(b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
(c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wyrejestrowania Akcji z depozytu prowadzonego przez KDPW.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).
3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów za , 0 głosów przeciwko oraz 0 głosów wstrzymujących się .

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu ( Spółka )
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej sposób zmiany rodzaju akcji Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 405 § 1 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki ( Statut ), niniejszym postanawia zmienić art. 10 ust. 1 Statutu nadając mu następujące, nowe brzmienie:
10.1 Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana na żądanie akcjonariusza w odniesieniu do jego akcji, z zastrzeżeniem, że zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie będzie możliwa dopóki te akcje pozostają zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Po otrzymaniu stosownego wniosku, Zarząd niezwłocznie dokona zamiany akcji i wyda nowe dokumenty akcji zgodnie z wnioskiem. §2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu staną się wiążące z momentem ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów za , 0 głosów przeciwko oraz 0 głosów wstrzymujących się .

Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01NICO REINER
2019-10-01KRZYSZTOF NOWAK


Nazwa jednostki:PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PFLEIDERER GROUP SA
Adres:Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 747 10 00
Fax:+48 71 747 11 41
Email:office@pfleiderer.pl
www:www.pfleiderer.pl
NIP:719-10-00-479
REGON:450093817

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pfleiderer Group SA
PFLEIDER
2019-11-13 powołanie członka RN
2019-11-13 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN
2019-11-07 powołanie prezesa zarządu
2019-11-07 rezygnacja członka RN
2019-10-31 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-10-09 WZ - podjęte uchwały
2019-10-01 złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji
2019-10-01 WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR