pixelg
WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji, zmiana statutu - 2019-10-01 - PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PFLEIDER)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji, zmiana statutu - komunikat spółki PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PFLEIDER) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr41/2019

Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 30 września 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rafała Kamińskiego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów za , 0 głosów przeciwko oraz 0 głosów wstrzymujących się .

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej sposób zmiany rodzaju akcji Spółki,
7. Zamknięcie obrad

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów za , 0 głosów przeciwko oraz 0 głosów wstrzymujących się .

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie: przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ) działając w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) ( Ustawa o ofercie ) postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki, tj. 64.701.007 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset jeden tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda, w tym:
a) 49.624.000 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych seriami A, B, C i D oraz
b) 15.077.007 (piętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych serią E.

- zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) pod kodem ISIN PLZPW0000017 ( Akcje ) oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF ) w sprawie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).
§2
Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
(a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),
(b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
(c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wyrejestrowania Akcji z depozytu prowadzonego przez KDPW.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).
3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów za , 0 głosów przeciwko oraz 0 głosów wstrzymujących się .

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu ( Spółka )
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej sposób zmiany rodzaju akcji Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 405 § 1 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki ( Statut ), niniejszym postanawia zmienić art. 10 ust. 1 Statutu nadając mu następujące, nowe brzmienie:
10.1 Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana na żądanie akcjonariusza w odniesieniu do jego akcji, z zastrzeżeniem, że zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie będzie możliwa dopóki te akcje pozostają zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Po otrzymaniu stosownego wniosku, Zarząd niezwłocznie dokona zamiany akcji i wyda nowe dokumenty akcji zgodnie z wnioskiem. §2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu staną się wiążące z momentem ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów za , 0 głosów przeciwko oraz 0 głosów wstrzymujących się .

Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01NICO REINER
2019-10-01KRZYSZTOF NOWAK


Nazwa jednostki:PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PFLEIDERER GROUP SA
Adres:Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 747 10 00
Fax:+48 71 747 11 41
Email:office@pfleiderer.pl
www:www.pfleiderer.pl
NIP:719-10-00-479
REGON:450093817

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pfleiderer Group SA
PFLEIDER
2019-11-13 powołanie członka RN
2019-11-13 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN
2019-11-07 powołanie prezesa zarządu
2019-11-07 rezygnacja członka RN
2019-10-31 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-10-09 WZ - podjęte uchwały
2019-10-01 złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji
2019-10-01 WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy