WZ - zwołanie walnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WZ - ZWOŁANIE WALNEGO

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2019

Data sporządzenia: 2019-05-15
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( Zgromadzenie ), które odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00 w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 do 31.12.2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 do 31.12.2018.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 do 31.12.2018.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 do 31.12.2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 do 31.12.2018,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 do 31.12.2018,
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 do 31.12.2018,
d) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 do 31.12.2018,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 do 31.12.2018,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 do 31.12.2018,
g) zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
11. Zamknięcie obrad.

1. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 21 maja 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@pfleiderer.com.

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@pfleiderer.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń, o których mowa powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do składania żądań lub zgłoszeń, a w szczególności:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, poświadczające, że jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

- w przypadku akcjonariusza będącego osoba fizyczną, kopia dowodu osobistego lub paszportu,

- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, kopia odpisu z właściwego rejestru, wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia.

c) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną obowiązany jest przedstawić dodatkowo aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzający, że osoby, które złożyły podpis na dokumencie pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki www.pfleiderer.com/pl, w zakładce Relacje Inwestorskie. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać Spółce w formie skanu dokumentu pocztą elektroniczną na adres office@pfleiderer.com. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty wskazane w formularzu pełnomocnictwa.

Wyżej wymienione dokumenty przesyłane do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie tłumaczenia przysięgłego danego dokumentu.

d) Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

e) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 ksh jest 26 maja 2019 r.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej.

3. Dodatkowe informacje

Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będzie dostępna na stronie internetowej spółki www.pfleiderer.com/pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.


Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-15NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-15KRZYSZTOF NOWAKPROKURENT


Nazwa jednostki:PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PFLEIDERER GROUP SA
Adres:Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 747 10 00
Fax:+48 71 747 11 41
Email:office@pfleiderer.pl
www:www.pfleiderer.pl
NIP:719-10-00-479
REGON:450093817

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d