pixelg
podpisanie umowy inwestycyjnej dot. utworzenia i funkcjonowania FIZAN Eko-Inwestycje - 2019-07-30 - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (PGE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie umowy inwestycyjnej dot. utworzenia i funkcjonowania FIZAN Eko-Inwestycje - komunikat spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (PGE) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2019

Data sporządzenia: 2019-07-30
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej utworzenia i funkcjonowania FIZAN Eko-Inwestycje
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE ) informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r. PGE, PGE Energia Ciepła S.A. ( PGE EC ), PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ( PGE GiEK ) oraz PGE Energia Odnawialna S.A. ( PGE EO ) (spółki zależne od PGE, łącznie z PGE zwane dalej Inwestorami ) zawarły umowę inwestycyjną z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. ( TFI Energia ), które planuje utworzyć fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych pod nazwą Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Eko-Inwestycje ( Fundusz ). Fundusz będzie emitował Certyfikaty Inwestycyjne, które będą obejmowane przez Inwestorów. Fundusz będzie koncentrował działania na realizacji projektów inwestycyjnych o charakterze komplementarnym w stosunku do podstawowej działalności GK PGE, zgodnych z jej strategią, nakierowane na rozwój nowych linii biznesowych.

Przedmiotem umowy jest współpraca pomiędzy TFI Energia i Inwestorami w zakresie przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, określenia zasad zarządzania Funduszem oraz wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami Funduszu. Umowa określa również poziom zaangażowania finansowego Inwestorów. Podmiotem zarządzającym Funduszem oraz reprezentującym go w stosunku do osób trzecich będzie TFI Energia.

Celem inwestycyjnym Funduszu będzie wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie dochodów z lokat. Polityka inwestycyjna Funduszu przewiduje określone kategorie lokat Funduszu, obszary rynkowe oraz kryteria, jakimi będą się kierować zarządzający aktywami Funduszu przy wyborze tychże lokat.
Fundusz będzie realizować cel inwestycyjny przez lokowanie środków w podmioty działające w obszarach rynkowych związanych z:
- elektromobilnością,
- zwiększeniem elastyczności i optymalizacją systemów energetycznych,
- usługami efektywności energetycznej,
- ograniczaniem emisyjności energetyki, poprawą jej sprawności, niezawodności i elastyczności wytwarzania, w tym inwestycje w wysokowydajne źródła wytwarzania,
- wykorzystaniem technologii cyfrowych do poprawy efektywności kosztowej procesów produkcyjnych i wspierających w energetyce.
Zakładany horyzont inwestycyjny obejmuje okres co najmniej 5 lat, o ile szczegółowe warunki inwestycji nie będą uzasadniały krótszego okresu.

Inwestorzy zobowiązani będą do dokonania wpłat do Funduszu w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1,5 mld zł do końca okresu dostosowawczego Funduszu, tj. do końca 36 miesiąca od daty rejestracji Funduszu, na podstawie harmonogramu określonego w umowie, przy czym większość wpłat przypadałaby na rok 2020. Fundusz zostanie utworzony na czas nieokreślony. Rozwiązanie Funduszu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 lat od wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-30Emil WojtowiczWiceprezes Zarządu
2019-07-30Wojciech KowalczykWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Adres:Mysia 2, 00-496 Warszawa
Telefon:(22) 340 17 04
Fax:(22) 340 14 99
NIP:526-025-05-41
REGON:006227638

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
PGE
2020-07-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-26 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-06-22 WZ - projekt uchwały
2020-06-09 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-06-05 WZ - zmiana porządku obrad
2020-05-28 WZ - projekty uchwał
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego
2020-05-28 rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy