pixelg
SA-PSr - 2019-08-22 - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PGNIG)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PGNIG) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-08-22
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
022 106 45 55
(telefon)(fax)
media@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 22 624 20 886 5 276 4 927
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 3 126 4 300 729 1 014
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 1 675 2 974 391 701
Zysk przed opodatkowaniem 1 732 3 087 404 728
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 312 2 270 306 535
Zysk netto 1 311 2 270 306 535
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 600 2 284 373 539
Łączne całkowite dochody 1 599 2 284 373 539
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 988 4 596 930 1 084
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 280) (1 741) (532) (411)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 527) (2 376) (589) (560)
Przepływy pieniężne netto (819) 479 (191) 113
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,23 0,39 0,05 0,09
Stan na 30-06-2019 Stan na 31-12-2018Stan na 30-06-2019Stan na 31-12-2018
Aktywa razem 53 312 53 271 12 538 12 389
Zobowiązania razem 15 705 16 639 3 694 3 870
Zobowiązania długoterminowe razem 8 400 7 255 1 976 1 687
Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 305 9 384 1 718 2 183
Kapitał własny razem 37 607 36 632 8 844 8 519
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 778 5 778 1 359 1 344
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 6,51 6,34 1,53 1,47
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję
(odpowiednio w PLN i w EUR)
0,18 0,00 0,04 0,00
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 12 035 10 915 2 807 2 575
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 864 1 637 201 386
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 447 1 249 104 295
Zysk przed opodatkowaniem 1 895 3 080 442 727
Zysk netto 1 772 2 791 413 658
Całkowite dochody razem 2 067 2 782 482 656
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 846 1 279 197 302
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (241) (575) (56) (136)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 387) (1 563) (557) (369)
Przepływy pieniężne netto (1 782) (859) (416) (203)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,31 0,48 0,07 0,11
Stan na 30-06-2019 Stan na 31-12-2018Stan na 30-06-2019Stan na 31-12-2018
Aktywa razem 36 433 36 993 8 569 8 604
Zobowiązania razem 6 254 8 160 1 471 1 899
Zobowiązania długoterminowe razem 2 972 2 551 699 594
Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 282 5 609 772 1 304
Kapitał własny 30 179 28 833 7 098 6 706
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518 1 768 1 748
Liczba akcji (średnia ważona w okresie w mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,22 4,99 1,23 1,16
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję
(odpowiednio w PLN i w EUR)
0,18 0,00 0,04 0,00

Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK-PGNiG-Raport_Okresowy_H1-2019.pdfRaport Okresowy GKPGNiG za I półrocze 2019 roku
PGNiG-Group_Interim_Report_H1-2019.pdfInterim Report of the PGNiG Group for 1H 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-22Piotr WoźniakPrezes Zarządu
2019-08-22Michał PietrzykWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:PGNIG
Adres:Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Telefon:022 106 45 55
Email:media@pgnig.pl
www:www.pgnig.pl
NIP:5250008028
REGON:012216736

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy