pixelg
SA-PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA-PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-08-22
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
022 106 45 55
(telefon)(fax)
media@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 22 624 20 886 5 276 4 927
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 3 126 4 300 729 1 014
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 1 675 2 974 391 701
Zysk przed opodatkowaniem 1 732 3 087 404 728
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 312 2 270 306 535
Zysk netto 1 311 2 270 306 535
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 600 2 284 373 539
Łączne całkowite dochody 1 599 2 284 373 539
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 988 4 596 930 1 084
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 280) (1 741) (532) (411)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 527) (2 376) (589) (560)
Przepływy pieniężne netto (819) 479 (191) 113
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,23 0,39 0,05 0,09
Stan na 30-06-2019 Stan na 31-12-2018Stan na 30-06-2019Stan na 31-12-2018
Aktywa razem 53 312 53 271 12 538 12 389
Zobowiązania razem 15 705 16 639 3 694 3 870
Zobowiązania długoterminowe razem 8 400 7 255 1 976 1 687
Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 305 9 384 1 718 2 183
Kapitał własny razem 37 607 36 632 8 844 8 519
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 778 5 778 1 359 1 344
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 6,51 6,34 1,53 1,47
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję
(odpowiednio w PLN i w EUR)
0,18 0,00 0,04 0,00
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 12 035 10 915 2 807 2 575
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 864 1 637 201 386
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 447 1 249 104 295
Zysk przed opodatkowaniem 1 895 3 080 442 727
Zysk netto 1 772 2 791 413 658
Całkowite dochody razem 2 067 2 782 482 656
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 846 1 279 197 302
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (241) (575) (56) (136)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 387) (1 563) (557) (369)
Przepływy pieniężne netto (1 782) (859) (416) (203)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,31 0,48 0,07 0,11
Stan na 30-06-2019 Stan na 31-12-2018Stan na 30-06-2019Stan na 31-12-2018
Aktywa razem 36 433 36 993 8 569 8 604
Zobowiązania razem 6 254 8 160 1 471 1 899
Zobowiązania długoterminowe razem 2 972 2 551 699 594
Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 282 5 609 772 1 304
Kapitał własny 30 179 28 833 7 098 6 706
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518 1 768 1 748
Liczba akcji (średnia ważona w okresie w mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,22 4,99 1,23 1,16
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję
(odpowiednio w PLN i w EUR)
0,18 0,00 0,04 0,00

Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK-PGNiG-Raport_Okresowy_H1-2019.pdfRaport Okresowy GKPGNiG za I półrocze 2019 roku
PGNiG-Group_Interim_Report_H1-2019.pdfInterim Report of the PGNiG Group for 1H 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-22Piotr WoźniakPrezes Zarządu
2019-08-22Michał PietrzykWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:PGNIG
Adres:Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Telefon:022 106 45 55
Email:media@pgnig.pl
www:www.pgnig.pl
NIP:5250008028
REGON:012216736

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
PGNIG
2019-09-30 spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu King Lear od Total E&P Norge
2019-09-18 rejestracja zmian statutu
2019-08-29 wyrok sądu w sprawie o uchylenie uchwały walnego
2019-08-23 życiorys członka RN
2019-08-22 powołanie członka RN
2019-08-22 SA-PSr
2019-08-21 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-08-21 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d