pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-14 - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PGNIG)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PGNIG) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
022 1064555
(telefon)(fax)
media@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 29 653 28 481 6 882 6 696
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 3 929 5 769 912 1 356
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 1 816 3 800 421 893
Zysk przed opodatkowaniem 1 814 3 887 421 914
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 342 2 824 311 664
Zysk netto 1 341 2 822 311 663
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 717 2 593 399 610
Łączne całkowite dochody 1 716 2 591 398 609
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 203 4 498 975 1 057
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 718) (2 621) (863) (616)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 613) (1 700) (374) (400)
Przepływy pieniężne netto (1 128) 177 (262) 42
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) 0,23 0,49 0,05 0,11
Stan na 30-09-2019 Stan na 31-12-2018Stan na 30-09-2019Stan na 31-12-2018
Aktywa razem 54 012 53 271 12 350 12 389
Zobowiązania razem 16 257 16 639 3 717 3 870
Zobowiązania długoterminowe razem 8 549 7 255 1 955 1 687
Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 708 9 384 1 762 2 183
Kapitał własny razem 37 755 36 632 8 633 8 519
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 778 5 778 1 321 1 344
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 6,53 6,34 1,49 1,47
Zadeklarowana i wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,18 - 0,04 -
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 15 632 15 209 3 628 3 576
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 1 050 2 097 244 493
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 424 1 508 98 355
Zysk przed opodatkowaniem 2 004 3 258 465 766
Zysk netto 1 867 2 955 433 695
Całkowite dochody razem 2 231 2 717 518 639
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 693 462 161 108
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 447) 1 143 (336) 269
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 430) (1 221) (332) (287)
Przepływy pieniężne netto (2 184) 384 (507) 90
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,32 0,51 0,07 0,12
Stan na 30-09-2019 Stan na 31-12-2018Stan na 30-09-2019 Stan na 31-12-2018
Aktywa razem 37 367 36 993 8 544 8 603
Zobowiązania razem 6 996 8 160 1 600 1 898
Zobowiązania długoterminowe razem 3 068 2 551 701 593
Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 928 5 609 899 1 304
Kapitał własny 30 371 28 833 6 944 6 705
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518 1 719 1 748
Liczba akcji (średnia ważona w okresie w mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,26 4,99 1,20 1,16
Zadeklarowana i wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,18- 0,04 -

Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_Okresowy_GKPGNiG_3Q2019_PL.pdfRaport okresowy za III kwartał zakończony 30 września 2019 roku
Raport_Okresowy_GKPGNiG_3Q2019_EN.pdfInterim report for the 3Q ended September 30th 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-14Łukasz KroplewskiWiceprezes Zarządu
2019-11-14Michał PietrzykWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:PGNIG
Adres:Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Telefon:022 1064555
Email:media@pgnig.pl
www:www.pgnig.pl
NIP:5250008028
REGON:012216736

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy