Raport miesięczny za luty 2018 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2018

2018-03-12 10:09:48

Nazwa jednostkiPHARMENA
Nazwa skrócona jednostkiPHR
Numer w roku:4/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za luty 2018 r. 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta Według Zarządu, w lutym 2018 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów. Zarząd PHARMENA S.A. poinformował, że Emitent w dniu 19 lutego 2018 r. powziął informację, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na posiedzeniu plenarnym Panelu naukowego ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii (NDA Panel: Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies) w dniach 7 - 8 lutego 2018 r. uznał, że wybrane do ochrony dowody naukowe i dane naukowe dot. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności były niezbędne do oceny bezpieczeństwa 1-MNA. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. Komisja Europejska zwróciła się do EFSA o ocenę, czy spełnione są wymogi art. 26 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia, tzn. czy dowody naukowe i dane naukowe z wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności, o których zastrzeżenie wnioskował Emitent, były niezbędne do oceny bezpieczeństwa 1-MNA. Na posiedzeniu w dniach 7 - 8 lutego 2018 r. Panel NDA uznał, że nie można było wyciągnąć wniosków dotyczących bezpieczeństwa 1-MNA bez wybranych dowodów naukowych i danych naukowych, o których zastrzeżenie wnioskował Emitent. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przekazał wnioski z posiedzenia panelu NDA do Komisji Europejskiej, potwierdzając że wybrane dowody naukowe i dane naukowe dot. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności były niezbędne do oceny bezpieczeństwa 1-MNA. Uzyskanie powyższego potwierdzenia z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA było niezbędnym etapem w procedurze przyznawania Emitentowi pięcioletniej ochrony zastrzeżonych dowodów naukowych lub danych naukowych. W związku z uzyskaniem potwierdzenia z EFSA, Emitent spodziewa się, że projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia na rynek 1-MNA jako nowego składnika żywności zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzenia Stałego Komitetu Komisji Europejskiej ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) w dniu 17 kwietnia 2018 r.. Spółka po otrzymaniu dalszych informacjach dotyczących procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, niezwłocznie przekaże w raporcie bieżącym tę informację. Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej naturalnej prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy. Uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie do sprzedaży na rynkach krajów Unii Europejskiej suplementu diety opartego na 1-MNA może mieć istotny wpływ na przychody Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat. Ponadto, w lutym 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta. 2. Realizacja celów emisji W związku z zakończeniem II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem 1-MNA i rozliczeniem wydatków z tego tytułu, zarówno Pharmena S.A., jak i spółka zależna Cortria Corporation nie wydatkowały w lutym 2018 r. środków pieniężnych na cele emisyjne. 3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI: Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 06-02-2018 r. Raport miesięczny za styczeń 2018 W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI: Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 20-02-2018 r. Zaakceptowanie przez panel EFSA wybranych do ochrony dowodów naukowych i danych naukowych dot. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności 4. Kalendarz inwestora dotyczący marca 2018 r. Do 14.04.2018 r. - publikacja raportu miesięcznego za marzec 2018 r. 21.03.2018 r. publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Konrad PalkaPrezes Zarządu
Marzena WieczorkowskaWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Pharmena SA

PHARMENA
2019-03-19 zatwierdzenie prospektu emisyjnego
2019-03-11 raport miesięczny II.2019
2019-02-22 zawarcie umowy na przeprowadzenie badań przedklinicznych w NASH w ramach projektu leku 1-MNA
2019-02-14 raport miesięczny I.2019
2019-02-04 zawarcie istotnych umów pożyczek
2019-01-28 terminarz raportów
2019-01-21 podniesienie kapitału w Cortria Corporation
2019-01-16 akcje w posiadaniu Jacka Franasika

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d