pixelg
Quarterly report for 2019Q3 - 2019-11-07 - PHOTON ENERGY N.V. (PHOTON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Quarterly report for 2019Q3 - komunikat spółki PHOTON ENERGY N.V. (PHOTON) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPHOTON ENERGY N.V.
Nazwa skrócona jednostkiPEN
Numer w roku:19/2019
Rok bieżący:2019
The management board of Photon Energy N.V. publishes as an attachment quarterly report for the period 2019Q3. ------ Zarząd Photon Energy N.V. publikuje w załączniku wyniki za III kw 2019 r. W III kwartale 2019 r., skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 10,267 mln euro, tj. 66,3% więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Ten rekordowy wzrost przychodów należy przypisać znacznemu zwiększeniu produkcji energii elektrycznej, +49.1% r/r, osiągniętemu głównie dzięki rozbudowaniu portfela elektrowni własnych na Węgrzech oraz dobrym wynikom produkcyjnym elektrowni w Czechach i na Słowacji. Przychody z pozostałych obszarów działalności tj. działalności inżynieryjno-budowlanej (EPC), działalności hurtowej oraz zarządzania i serwisu elektrowni (O&M) w równym stopniu przyczyniły się do tego wzrostu, potwierdzając tym samym, że wertykalnie zintegrowany model biznesowy Grupy, oraz dobrze zdywersyfikowane źródła przychodów, pozwalają nam generować dodatnie wpływy finansowe na różnych etapach życia projektów fotowoltaicznych. W III kw 2019 r. EBITDA wyniosła 3,088 mln euro i była nieznacznie niższa w porównaniu do 3,282 mln euro zaksięgowanych w III kw 2018 r. Aby zrozumieć tę dynamikę należy spojrzeć na osiągnięty wynik w szerszym kontekście naszego modelu biznesowego oraz cyklu przygotowania projektu PV, w którym rosnące koszty ogólne i pozostałe, związane z przygotowaniem projektów w Australii oraz prowadzonymi inwestycjami na Węgrzech powinny być skompensowane przyszłymi zyskami kapitałowymi z ich sprzedaży oraz pozostałym całkowitym przychodem (OCI), jak również wzrostem produkcji energii elektrycznej. Wynik EBIT zmniejszył się z 1,371 mln euro w III kw 2018 r. do 0,734 mln euro w okresie raportowania, w rezultacie rosnącej amortyzacji związanej ze znacznie większym portfelem elektrowni w Grupie. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,966 mln euro w porównaniu z 1,217 mln euro w III kw 2018 r. (+143.6% r/r). Tak silny wzrost rentowności był możliwy dzięki zyskowi kapitałowemu w wysokości 4,121 mln euro powyżej wartości księgowej, która wyniosła 1,109 mln euro, zrealizowanemu na sprzedaży dwóch projektów deweloperskich o łącznej planowanej mocy około 339 MWp przygotowanych wspólnie z Canadian Solar Inc. Udane wyjście z tych inwestycji potwierdza kompetencje Grupy w zakresie projektowania, przygotowywania i wykonywania projektów o dużej skali oraz generowania solidnej stopy zwrotu, wspierającej rentowaność pozostałych linii biznesowych. W III kw 2019 r., całkowity pozostały dochód (TCI) Grupy wyniósł 3,189 mln euro, w tym 0,798 mln euro wynikało z dodatniego przeszacowania portfela aktywów własnych zgodnie ze standardem MSR16. W III kw 2019 r. oraz od jego zakończenia, Grupa podłączyła do sieci 18 elektrowni PV o całkowitej łącznej mocy około 12.6 MWp, powiększając portfel elektrowni własnych do 49.7 MWp. Oczekujemy, że nowo podłączone elektrownie będę generowały łączny przychód w wysokości 1,530 mln euro. Kapitały własne w bieżącym okresie wzrosły do 34,744 mln euro co przekłada się na skorygowany wskaźnik kapitałów własnych w wysokości 31%. Legal basis: point 16 Best practice of New Connect listed companies.
Plik
QuarterlyReportPhotonEnergy_Q3 2019.pdf (3159 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Georg HotarDirector
Michael Gartner Director

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Photon Energy NV
PHOTON
2020-07-14 raport miesięczny VI.2020
2020-07-09 publikacja prospektu emisyjnego
2020-07-03 emisja obligacji
2020-06-29 emisja obligacji
2020-06-29 sprzedaż akcji własnych
2020-06-29 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-06-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-19 zamiar emisji obligacji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy