pixelg
SA-PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-07-19
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 54 474 49 942 12 704 11 780
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 761 5 087 1 110 1 200
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 3 082 3 788 719 894
Zysk przed opodatkowaniem 3 117 3 477 727 820
Zysk netto 2 450 2 817 571 664
Całkowite dochody netto 2 403 3 054 560 720
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 451 2 786 572 657
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 404 2 974 561 701
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 685 2 389 1 093 564
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (1 341) (1 912) (313) (451)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (1 338) (1 488) (312) (351)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 006 (1 011) 468 (238)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 5,73 6,51 1,34 1,54
30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018
Aktywa trwałe 37 275 33 932 8 767 7 891
Aktywa obrotowe 33 495 30 209 7 877 7 025
Aktywa razem 70 770 64 141 16 644 14 916
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 249 246
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 36 630 35 727 8 615 8 309
Kapitał własny 36 641 35 739 8 617 8 311
Zobowiązania długoterminowe 14 013 11 506 3 296 2 676
Zobowiązania krótkoterminowe 20 116 16 896 4 731 3 929
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 85,64 83,53 20,14 19,43
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
półrocze 2019półrocze 2018półrocze 2019półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży 43 058 39 206 10 042 9 248
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 3 086 3 369 720 795
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 2 238 2 706 522 638
Zysk przed opodatkowaniem 2 683 3 155 626 744
Zysk netto 2 194 2 719 512 641
Całkowite dochody netto 2 171 2 530 506 597
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 526 840 589 198
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 89 (3 642) 21 (859)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) w działalności finansowej (813) 1 880 (190) 444
Zwiększenia/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 1 802 (922) 420 (217)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 5,13 6,36 1,20 1,50
30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018
Aktywa trwałe 34 628 32 590 8 144 7 579
Aktywa obrotowe 24 858 22 207 5 846 5 164
Aktywa razem 59 486 54 797 13 990 12 743
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 249 246
Kapitał własny 32 308 31 634 7 598 7 357
Zobowiązania długoterminowe 11 523 10 236 2 710 2 380
Zobowiązania krótkoterminowe 15 655 12 927 3 682 3 006
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 75,54 73,96 17,77 17,20

Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 4,2395 EUR/PLN;- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2019 roku –4,2520 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2018 – 4,3000 EUR/PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PKN_ORLEN_190719_2019polrocze_RAPORT_IH2019.pdfSprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2019r. - wer. polska
PKN_ORLEN_190719_2019halfyear_RAPORT_IH2019_ENG.pdfSprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2019r. - wer. angielska
PKN_ORLEN_190719_2019polrocze_Grupa_ORLEN_Raport_30062019.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2019r. - wer.polska
PKN_ORLEN_190719_2019halfyear_Grupa_ORLEN_Raport_30062019.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2019r. - wer.angielska
PKN_ORLEN_190719_2019polrocze_PKN_ORLEN_Raport_30062019.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2019r. - wer.polska
PKN_ORLEN_190719_2019halfyear_PKN ORLEN_Raport_30062019.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2019r. - wer.angielska
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-18Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2019-07-18Armen ArtwichCzłonek Zarządu
2019-07-18Patrycja KlareckaCzłonek Zarządu
2019-07-18Zbigniew LeszczyńskiCzłonek Zarządu
2019-07-18Wiesław ProtasewiczCzłonek Zarządu
2019-07-18Michał RógCzłonek Zarządu
2019-07-18Józef WęgreckiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKNORLEN
Adres:Chemików 7, 09-411 Płock
Telefon:24 256 81 80
Fax:24 367 77 11
Email:ir@orlen.pl
www:www.orlen.pl
NIP:774 00 01 454
REGON:610188201

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR