formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-03-12
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
521-91-82521-91-83
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o. s.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2017201620172016
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEmln złmln złmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 8 606 7 755 2 027 1 772
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 969 2 693 699 615
Wynik z działalności operacyjnej 4 227 3 748 996 857
Zysk brutto 4 249 3 783 1 001 865
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 109 2 876 732 657
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 3 104 2 874 731 657
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,48 2,30 0,59 0,53
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,48 2,30 0,59 0,53
Dochody całkowite netto 3 687 2 304 869 527
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 17 749 7 096 4 181 1 622
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (6 894) (8 956) (1 624) (2 047)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (5 821) 2 562 (1 371) 586
Przepływy pieniężne netto 5 034 702 1 186 160
Aktywa razem 296 912 285 573 71 187 64 551
Kapitał własny ogółem 36 256 32 569 8 693 7 362
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 36 267 32 585 8 695 7 366
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 300 283
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)29,0026,056,95 5,89
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)29,0026,056,95 5,89
Łączny współczynnik kapitałowy17,37%15,81%17,37%15,81%
Kapitał Tier 1 32 326 28 350 7 750 6 408
Kapitał Tier 2 1 700 2 523 408 570

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW
31.12.2017
31.12.2016
średnia kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
             4,2447
              4,3757
kurs średni NBP na ostatni dzień danego okresu
             4,1709
              4,4240

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pismo Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA.pdfPismo Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania raportu skonsolidowanego.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania raportu skonsolidowanego
Sprawozdanie nt informacji niefinansowych.pdfSprawozdanie nt informacji niefinansowych
Pismo Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfPismo Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Sprawozdanie_Zarzadu z działalności - wersja angielska.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności - wersja angielska
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania raportu skonsolidowanego - wersja angielska.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania raportu skonsolidowanego - wersja angielska
Sprawozdanie nt informacji niefinansowych - wersja angielska.pdfSprawozdanie nt informacji niefinansowych - wersja angielska
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-27Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu
2018-02-27Rafał AntczakWiceprezes Zarządu
2018-02-27Rafał KozłowskiWiceprezes Zarządu
2018-02-27Maks KraczkowskiWiceprezes Zarządu
2018-02-27Mieczysław KrólWiceprezes Zarządu
2018-02-27Adam MarciniakWiceprezes Zarządu
2018-02-27Piotr MazurWiceprezes Zarządu
2018-02-27Jakub PapierskiWiceprezes Zarządu
2018-02-27Jan Emeryk RościszewskiWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-27Danuta SzymańskaDyrektor Departamentu


Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d