pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-07 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKOBP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKOBP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-07
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
521-91-82521-91-83
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEmln PLNmln PLNmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 7 655 6 865 1 777 1 615
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 276 2 242 528 528
Wynik z działalności operacyjnej 4 609 3 686 1 070 867
Zysk brutto 4 632 3 708 1 075 872
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 308 2 734 768 643
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 3 308 2 732 768 643
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,65 2,19 0,61 0,51
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,65 2,19 0,61 0,51
Dochody całkowite netto 3 707 2 792 860 657
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 521) (4 480) (353) (1 054)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 608) 1 449 (2 230) 341
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 325) 1 089 (540) 256
Przepływy pieniężne netto (13 454) (1 942) (3 123) (457)
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Suma aktywów 341 551 324 255 78 094 75 408
Kapitał własny ogółem 41 035 39 101 9 382 9 093
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 41 045 39 111 9 385 9 096
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 286 291
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,83 31,28 7,51 7,27
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,83 31,28 7,51 7,27
Łączny współczynnik kapitałowy18,01%18,88%18,01%18,88%
Kapitał Tier 1 35 748 35 150 8 174 8 174
Kapitał Tier 2 2 700 2 700 617 628
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEmln PLNmln PLNmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 6 936 6 289 1 610 1 480
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 846 1 865 428 439
Wynik z działalności operacyjnej 4 388 3 346 1 018 787
Zysk brutto 4 388 3 346 1 018 787
Zysk netto 3 231 2 510 750 591
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,58 2,01 0,60 0,47
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,58 2,01 0,60 0,47
Dochody całkowite netto 3 443 2 647 799 623
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 862 (1 231) 200 (290)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 873) 1 719 (2 059) 404
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 529) (2 684) (1 283) (632)
Przepływy pieniężne netto (13 540) (2 196) (3 143) (517)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Suma aktywów 311 444 300 413 71 210 69 863
Kapitał własny ogółem 40 030 38 360 9 153 8 921
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 286 291
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,02 30,69 7,32 7,14
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,02 30,69 7,32 7,14
Łączny współczynnik kapitałowy20,90%21,33%20,90%21,33%
Kapitał Tier 1 36 152 35 070 8 266 8 156
Kapitał Tier 2 2 700 2 700 617 628

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW
30.09.2019
31.12.2018
30.09.2018
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)
              4,3086
               4,2669
               4,2501
kurs średni NBP na dzień(pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej)
              4,3736
              4,3000
               4,2414

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport 3Q 2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2019 roku
Raport 3Q 2019 wersja angielska.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2019 roku - wersja angielska
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-05Danuta SzymańskaDyrektor Pionu Rachunkowości


Nazwa jednostki:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy