pixelg
SA-QSr3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr3

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-07
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
521-91-82521-91-83
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEmln PLNmln PLNmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 7 655 6 865 1 777 1 615
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 276 2 242 528 528
Wynik z działalności operacyjnej 4 609 3 686 1 070 867
Zysk brutto 4 632 3 708 1 075 872
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 308 2 734 768 643
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 3 308 2 732 768 643
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,65 2,19 0,61 0,51
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,65 2,19 0,61 0,51
Dochody całkowite netto 3 707 2 792 860 657
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 521) (4 480) (353) (1 054)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 608) 1 449 (2 230) 341
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 325) 1 089 (540) 256
Przepływy pieniężne netto (13 454) (1 942) (3 123) (457)
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Suma aktywów 341 551 324 255 78 094 75 408
Kapitał własny ogółem 41 035 39 101 9 382 9 093
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 41 045 39 111 9 385 9 096
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 286 291
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,83 31,28 7,51 7,27
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,83 31,28 7,51 7,27
Łączny współczynnik kapitałowy18,01%18,88%18,01%18,88%
Kapitał Tier 1 35 748 35 150 8 174 8 174
Kapitał Tier 2 2 700 2 700 617 628
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEmln PLNmln PLNmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 6 936 6 289 1 610 1 480
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 846 1 865 428 439
Wynik z działalności operacyjnej 4 388 3 346 1 018 787
Zysk brutto 4 388 3 346 1 018 787
Zysk netto 3 231 2 510 750 591
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,58 2,01 0,60 0,47
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,58 2,01 0,60 0,47
Dochody całkowite netto 3 443 2 647 799 623
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 862 (1 231) 200 (290)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 873) 1 719 (2 059) 404
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 529) (2 684) (1 283) (632)
Przepływy pieniężne netto (13 540) (2 196) (3 143) (517)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Suma aktywów 311 444 300 413 71 210 69 863
Kapitał własny ogółem 40 030 38 360 9 153 8 921
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 286 291
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,02 30,69 7,32 7,14
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,02 30,69 7,32 7,14
Łączny współczynnik kapitałowy20,90%21,33%20,90%21,33%
Kapitał Tier 1 36 152 35 070 8 266 8 156
Kapitał Tier 2 2 700 2 700 617 628

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW
30.09.2019
31.12.2018
30.09.2018
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)
              4,3086
               4,2669
               4,2501
kurs średni NBP na dzień(pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej)
              4,3736
              4,3000
               4,2414

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport 3Q 2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2019 roku
Raport 3Q 2019 wersja angielska.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2019 roku - wersja angielska
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-05Danuta SzymańskaDyrektor Pionu Rachunkowości


Nazwa jednostki:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR