pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-21 - PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA (PKPCARGO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA (PKPCARGO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-21
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.transport
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@pkp-cargo.euwww.pkp-cargo.com
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Grupa Kapitałowa PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej3 671,63 839,3852,2902,6
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej182,8274,742,464,6
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem129,0245,229,957,6
Zysk / (strata) netto 98,7194,322,945,7
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej85,7189,019,944,4
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR)2,204,340,511,02
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR)2,204,340,511,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej563,3605,8130,7142,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(588,0)(621,6)(136,5)(146,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(236,3)(240,2)(54,8)(56,5)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(261,0)(256,0)(60,6)(60,2)
2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Aktywa trwałe6 246,35 187,21 428,21 206,3
Aktywa obrotowe1 166,71 619,1266,7376,5
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży1,7-0,4-
Kapitał zakładowy2 239,32 239,3512,0520,8
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej3 504,83 483,5801,4810,1
Zobowiązania długoterminowe2 630,51 969,1601,4457,9
Zobowiązania krótkoterminowe 1 279,41 353,7292,5314,8
PKP CARGO S.A.
Przychody z działalności operacyjnej2 728,02 892,3633,2680,0
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej97,7257,922,760,6
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem85,0262,519,761,7
Zysk / (strata) netto 62,7211,414,649,7
Całkowite dochody44,6195,910,446,1
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR)1,404,720,321,11
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR)1,404,720,321,11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej478,9517,5111,1121,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(503,2)(566,2)(116,8)(133,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(168,8)(165,4)(39,2)(38,9)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(193,1)(214,1)(44,8)(50,3)
2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Aktywa trwałe5 768,44 902,51 318,91 140,1
Aktywa obrotowe665,41 079,8152,2251,1
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży1,5-0,3-
Kapitał zakładowy2 239,32 239,3512,0520,8
Kapitał własny3 292,43 314,6752,8770,8
Zobowiązania długoterminowe2 162,91 652,6494,5384,3
Zobowiązania krótkoterminowe980,01 015,1224,1236,1

Dane finansowe w walucie EUR sa wyrażone w mln.W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2019 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2019 – 4,3736 PLN/EUR,31.12.2018 - 4,3000 PLN/EUR,
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01 - 30.09.2019 - 4,3086 PLN/EUR,01.01 - 30.09.2018 - 4,2535 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2019.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitalowej PKP CARGO za III kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21Czesław WarsewiczPrezes Zarządu
2019-11-21Leszek BorowiecCzłonek Zarządu ds. finansowych
2019-11-21Grzegorz FingasCzłonek Zarządu ds. handlowych
2019-11-21Witold BaworCzłonek Zarządu ds. operacyjnych
2019-11-21Zenon KozendraCzłonek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników


Nazwa jednostki:PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PKP CARGO S.A.
Adres:Grójecka 17, 02-021 Warszawa
Telefon:+48 22 391 46 09
Fax:+48 22 474 44 43
Email:relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu
www:www.pkp-cargo.com
NIP:954-23-81-960
REGON:277586360

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy