pixelg
formularz skonsolidowanego raportu rocznego - 2020-02-26 - PLAY COMMUNICATIONS S.A. (PLAY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz skonsolidowanego raportu rocznego - komunikat spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. (PLAY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporz dzenia w sprawie informacji bie cych i okresowych)
dlaemitentów papierów warto ciowych prowadz cych dzia alno wytwórcz , budowlan , handlow lub us ugow
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-02-26
PLAY COMMUNICATIONS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PLAY COMMUNICATIONS S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
L-1249Luksemburg
(kod pocztowy)(miejscowość)
rue du Fort Bourbon4/6
(ulica)(numer)
+352 286848-124+352 286848-177
(telefon)(fax)
www.PlayCommunications.com
(e-mail)(www)
B183803B183803
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20192019
Operating revenue 7 040 753 6 839 148 1 636 715 1 602 831
Operating profit 1 499 646 1 370 660 348 612 321 230
Profit before income tax 1 154 746 997 656 268 436 233 812
Net profit for the period 866 937 744 604 201 531 174 506
Total comprehensive income 874 764 734 872 203 350 172 226
Earnings per share (in PLN) (basic) 3,41 2,93 0,79 0,69
Earnings per share (in PLN) (diluted) 3,39 2,93 0,79 0,69
Weighted average number of shares (basic) (in thousands) 254 043 253 953 254 043 253 953
Weighted average number of shares (diluted) (in thousands) 255 661 254 358 255 661 254 358
Net cash provided by operating activities 2 229 725 2 037 397 518 329 477 487
Net cash used in investing activities (1 183 000) (759 564) (275 004) (178 012)
Net cash used in financing activities (1 107 269) (1 553 147) (257 399) (363 998)
Net change in cash and cash equivalents (60 544) (275 314) (14 074) (64 523)
Total non-current assets 6 199 209 5 718 002 1 455 726 1 329 768
Total current assets 2 686 432 2 802 536 630 840 651 753
Total assets 8 885 641 8 520 538 2 086 566 1 981 520
Total equity 321 653 (200 538) 75 532 (46 637)
Total non-current liabilities 6 754 179 6 443 720 1 586 047 1 498 540
Total current liabilities 1 809 809 2 277 356 424 987 529 618
Total liabilities and equity 8 885 641 8 520 538 2 086 566 1 981 520
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019_PC SA Consolidated Report_EN.pdfSkonsolidowany Raport za rok 2019
2019_PC SA separate_FS_EN.pdfSprawozdanie Finansowe Jendostkowe za rok 2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-26Ioannis KaragiannisDyrektor
2020-02-26Andrzej KlesykDyrektor
2020-02-26Vasileios BillisDyrektor
2020-02-26Rouben BourlasDyrektor
2020-02-26Serdar ÇetinDyrektor
2020-02-26Dominik LibickiDyrektor
2020-02-26Bruce McInroyDyrektor
2020-02-26Andrzej OlechowskiDyrektor
2020-02-26Patrick TillieuxDyrektor
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-26Alter Domus Luxembourg S.a r.l.Biuro Rachunkowe


Nazwa jednostki:PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Adres:rue du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg
Telefon:+352 286848-124
Fax:+352 286848-177
www:www.PlayCommunications.com
NIP:B183803
REGON:B183803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy