korekta SA-RS - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

KOREKTA SA-RS

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2019
Data sporządzenia:2019-06-16
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Korekta i uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dokumentację przekazaną wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Kapitałowej Emitenta z dnia 26 kwietnia 2019 r., tj.: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
2) oświadczenie Zarządu zawierające informację, o której mowa w § 71 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie),
3) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - w wersji uwzględniającej dokonaną w dniu 15 czerwca 2019 roku korektę.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż dokonane zmiany polegały na:
1) uzupełnieniu w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:
a) pkt 26 ww. Sprawozdania pn.: Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w zakresie wynikającym z § 71 ust. 4 w zw. z § 70 ust. 7 pkt 11 Rozporządzenia, tj. dodano informacje na temat kapitałów własnych oraz wartości środków pieniężnych;
b) pkt. 17 ww. Sprawozdania pn.: Rynki zbytu w zakresie wynikającym z § 71 ust. 4 w zw. z 70 ust. 7 pkt 2 Rozporządzenia, tj. wymieniono istotnych klientów Grupy oraz wskazano, że żaden z dostawców Grupy, który świadczył na jej rzecz usługi, nie osiągnął obrotu powyżej 10% wartości sprzedaży; c) pkt 32 ww. Sprawozdania informacje nt. wynagrodzeń w zakresie wynikającym z § 71 ust. 4 w zw. z § 70 ust. 7 pkt. 17 Rozporządzenia, tj. wskazano szczegółowe informacje na temat otrzymywanych przez członków organów wynagrodzeń i innych korzyści; d) w rozdziale III Sprawozdania Oświadczenie o stosowaniu Ładu korporacyjnego oraz w oddzielnym oświadczeniu o stosowaniu Ładu korporacyjnego - informacje nt. składu osobowego i zmian, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów w zakresie wynikającym z § 71 ust. 5 w zw. z § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l Rozporządzenia;
2) dodaniu w oświadczeniu Zarządu w zakresie wynikającym z § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia informacji o tym, że Emitent spełnia przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji oraz że Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską.

Zarząd wyjaśnia, iż korektą dokonano jedynie powyżej opisanych zmian i uzupełnień, tym samym wszelkie inne informacje przekazane w raporcie podanym do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2019 roku, w tym przede wszystkim treść sprawozdania finansowego za rok 2018 pozostają niezmienione i prawdziwe.
Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia
Załączniki
PlikOpis
Informacja Zarządu PlayWay S A - § 71 ust 1 pkt 7 rozporządzenia - skonsolidowane.pdf1
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_PlayWay SA_GK.pdf2
PLW_sprawozdanie z działalności skonsolidowane_2018_last.pdf3
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-16Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PLAYWAY S.A.
Adres:Bluszczańska 76 paw 6, 00-712 Warszawa
Telefon:+48 535535311
Fax:+48 22 713 80 77
NIP:5213609756
REGON:142985260

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d