pixelg
korekta SA-RS - 2019-06-16 - PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLAYWAY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-RS - komunikat spółki PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLAYWAY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2019
Data sporządzenia:2019-06-16
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Korekta i uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dokumentację przekazaną wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Kapitałowej Emitenta z dnia 26 kwietnia 2019 r., tj.: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
2) oświadczenie Zarządu zawierające informację, o której mowa w § 71 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie),
3) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - w wersji uwzględniającej dokonaną w dniu 15 czerwca 2019 roku korektę.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż dokonane zmiany polegały na:
1) uzupełnieniu w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:
a) pkt 26 ww. Sprawozdania pn.: Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w zakresie wynikającym z § 71 ust. 4 w zw. z § 70 ust. 7 pkt 11 Rozporządzenia, tj. dodano informacje na temat kapitałów własnych oraz wartości środków pieniężnych;
b) pkt. 17 ww. Sprawozdania pn.: Rynki zbytu w zakresie wynikającym z § 71 ust. 4 w zw. z 70 ust. 7 pkt 2 Rozporządzenia, tj. wymieniono istotnych klientów Grupy oraz wskazano, że żaden z dostawców Grupy, który świadczył na jej rzecz usługi, nie osiągnął obrotu powyżej 10% wartości sprzedaży; c) pkt 32 ww. Sprawozdania informacje nt. wynagrodzeń w zakresie wynikającym z § 71 ust. 4 w zw. z § 70 ust. 7 pkt. 17 Rozporządzenia, tj. wskazano szczegółowe informacje na temat otrzymywanych przez członków organów wynagrodzeń i innych korzyści; d) w rozdziale III Sprawozdania Oświadczenie o stosowaniu Ładu korporacyjnego oraz w oddzielnym oświadczeniu o stosowaniu Ładu korporacyjnego - informacje nt. składu osobowego i zmian, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów w zakresie wynikającym z § 71 ust. 5 w zw. z § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l Rozporządzenia;
2) dodaniu w oświadczeniu Zarządu w zakresie wynikającym z § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia informacji o tym, że Emitent spełnia przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji oraz że Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską.

Zarząd wyjaśnia, iż korektą dokonano jedynie powyżej opisanych zmian i uzupełnień, tym samym wszelkie inne informacje przekazane w raporcie podanym do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2019 roku, w tym przede wszystkim treść sprawozdania finansowego za rok 2018 pozostają niezmienione i prawdziwe.
Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia
Załączniki
PlikOpis
Informacja Zarządu PlayWay S A - § 71 ust 1 pkt 7 rozporządzenia - skonsolidowane.pdf1
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_PlayWay SA_GK.pdf2
PLW_sprawozdanie z działalności skonsolidowane_2018_last.pdf3
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-16Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PLAYWAY S.A.
Adres:Bluszczańska 76 paw 6, 00-712 Warszawa
Telefon:+48 535535311
Fax:+48 22 713 80 77
NIP:5213609756
REGON:142985260

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy